Menu

Informácie k uplatňovaniu daňových výdavkov – 80% a 20%

S účinnosťou od 1.1.2015 sa v zákone  č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov §2 písm. i) spresňuje definícia daňového výdavku o primeranosť výšky uplatňovaných výdavkov v prípade výdavkov súvisiacich s využívaním majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov k dosiahnutým zdaniteľným príjmom.

V nadväznosti na uvedené sa v §19 ods.2 písm. t) obmedzuje výška výdavkov na obstaranie, prevádzkovanie, opravy, udržiavanie a technické zhodnotenie majetku s charakterom osobnej potreby.

Daňovník si môže uplatniť daňové výdavky súvisiace s predmetným majetkom vo výške 100% len v prípade, ak je využívaný výlučne na podnikanie. 100% používanie na podnikanie je nutné preukázať. Ak využíva majetok aj na súkromné účely uplatňuje si daňové výdavky vo forme paušálnych výdavkov 80% avšak len za predpokladu, že majetok nevyužíva na podnikanie v menšej miere.

Ak ide o auto ako majetok charakteru osobnej potreby – tu môže nastať viacero situácií, napr.:

Nie je nevyhnutné, aby daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky na nákup PHL vo výške 80% musel automaticky iné súvisiace výdavky s motorovým vozidlom krátiť tiež na 80%. Uplatnenie 80% paušálneho výdavku na nákup PHL automaticky neznamená, že daňovník deklaruje celkové využívanie vozidla na podnikanie len na 80%. Vozidlo môže v 100% výške používať na podnikanie a 80% paušál uplatňuje len z dôvodu, aby nemusel viesť evidenciu knihy jázd. Ak však motorové vozidlo používa aj na súkromné účely, potom kráti aj iné súvisiace výdavky a použije na daňové výdavky paušál.

KROS
Copy link