Ako v programe ALFA plus vystavím a zaúčtujem preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru za tovar?

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Do 15 dní,
najneskôr do konca mesiaca je povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 350,- EUR. Ďalší mesiac odošlete odberateľovi tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 450,- EUR.

Preddavkovú faktúru v programe ALFA plus vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
– v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
– na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
– vyplňte názov položky, množstvo, v poli % DPH ponechajte 20% a sumu zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Položku uložte tlačidlom OK,

– preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
– vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.

Preddavkovú faktúru odporúčame vytvoriť v rovnakých sadzbách DPH, ako bude končená faktúra. Vytlačená bude v celkovej sume bez DPH a do evidencie pohľadávok bude zaevidovaná v sadzbe DPH N – Neobsahuje a v riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok.
– Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať, vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať v príjmovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavte faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ak dodávka tovaru nebola zrealizovaná, alebo rovno vyúčtovaciu faktúru, ak bola zrealizovaná. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:
– v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
– údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
– v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DVDP doplňte podľa skutočnosti, kedy bola prijatá platba na bankový účet,
– na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
– faktúru uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Príjem za tovar, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Príjem za tovar do stĺpca Prijatá DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
– v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy doplňte sumy,

– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ
a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe,
– interný doklad uložte tlačidlom OK,
– zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte tlačidlom Áno.

– Nakoniec vystavte vyúčtovaciu faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako suma preddavkovej faktúry. Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Kópia a údaje z faktúry k prijatej platbe sa doplnia do faktúry,
– upravte sumu pôvodnej položky, prípadne doplňte novú položku a vyfakturovaný preddavok zadajte ako ďalšiu položku do faktúry mínusovou sumou,
– otázku Uložiť záznam? Predajná jednotková cena by mala byť kladná potvrďte tlačidlom Áno a faktúru uložte tlačidlom OK,

– vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– vyúčtovaciu faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link