Menu

Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet?

V júli 2016 podnikateľ požiadal o spotrebný úver. Suma úveru vo výške 5 800,- EUR bola na bankový účet pripísaná dňa 22.7.2016. Mesačné splátky úveru budú splácané vo výške 480,- EUR, úver v sume 460,- EUR a úrok v sume 20,- EUR.
V auguste 2016 podnikateľ kúpil osobný automobil v sume 9 865,55 EUR s DPH. Na nákup automobilu použil okrem vlastných prostriedkov aj spotrebný úver. Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
• doplňte Predmet fakturácie.
• V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• v časti DPH je doplnené N,
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Peňažné prostriedky, ktoré banka zaslala na bankový účet zaúčtujte do peňažného denníka.
• Z hlavného menu v programe vyberte Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
• Stĺpec PD vyberte Iný príjem neovplyvňujúci základ dane,
• sumu prijatého úveru doplňte do pola Základ,
• vyplňte Členenie a Text,
• príjmový doklad uložte tlačidlom OK.

Došlú faktúru za nákup automobilu zaúčtujte do evidencie záväzkov.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
• doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
• Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
• Riadok DPH je doplnený 21A,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Výdavok,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
• výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Účtovanie mesačných splátok a rozúčtovanie do príslušného stĺpca peňažného denníka.
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Výdavok,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 480,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.

v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
• vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
• v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 460,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
• splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 20,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.

– vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
– doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať sumu mesačnej splátky každý mesiac. Sumu úveru budete účtovať do stĺpca PD Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a sumu úroku do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

KROS
Copy link