Menu

Od dodávateľa sme prijali došlú faktúru, ku ktorej následne vystavil dobropis. S dodávateľom sme sa dohodli, že tieto dva doklady vzájomné započítame. Ako zaúčtovať zápočet došlej faktúry a došlého dobropisu v peňažnom denníku?

Vzájomné vysporiadanie došlej faktúry a došlého dobropisu

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Došlú faktúru za tovar v sume 124,86 EUR s DPH ste zaevidovali do evidencie záväzkov. Časť tovaru bola reklamovaná a na reklamovanú časť dodávateľ vystavil dobropis v sume – 56,28 EUR s DPH. Dobropis je zaevidovaný v evidencii záväzkov so zápornou sumou.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady došlej faktúry a došlého dobropisu v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len vo výške došlého dobropisu, t.j. 56,28 EUR a k dátumu 31.12.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok, vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z došlého dobropisu,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma dobropisu a formulár potvrďte OK,
 • údaje z dobropisu sú načítané do interného dokladu mínusovou sumou,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte došlú faktúru.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a kliknite na Vybrať,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 56,28 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu, v sume 56,28 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový
  doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov došlý dobropis uhradený na celú sumu a čiastočne uhradená došlá faktúra. Zvyšnú sumu došlej faktúry, zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

KROS
Copy link