Menu

Vystavili sme faktúru za tovar. Časť tovaru bola odberateľom reklamovaná a na túto sumu sme vystavili dobropis. Obidva doklady máme zaevidované v evidencii pohľadávok. Ako tieto dva doklady vysporiadať?

Vzájomné vysporiadanie odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Odberateľovi ste vystavili faktúru za tovar v sume 238,56 EUR s DPH. Odoslaná faktúra je zaevidovaná v evidencii pohľadávok. Časť tovaru bola reklamovaná a na reklamovanú časť ste vystavili dobropis v sume -39,50 EUR s DPH. Dobropis je v evidencii pohľadávok zaevidovaný zápornou sumou.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len v sume odoslaného dobropisu, t.j. 39,50 EUR a k dátumu 31.12.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z odoslaného dobropisu,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma dobropisu a formulár potvrďte OK,
 • údaje z dobropisu sú načítané do interného dokladu mínusovou sumou,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

 

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru.

 • V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a kliknite na Vybrať,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 39,50 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 39,50 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii pohľadávok odoslaný dobropis uhradený na
celú sumu a čiastočne uhradená odoslaná faktúra. Zvyšnú sumu faktúry, zaúčtujte v peňažnom
denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to
z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné
doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

KROS
Copy link