Menu

Vystavená faktúra za stavebné práce od 1.1.2017 vstupuje aj do Kontrolného výkazu. Ako postupovať pri vystavení faktúry v Alfe plus?

Vystavenie faktúry za stavebné práce od 1.1.2017

Novela zákona č. 268/2015 Z. z. o DPH zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátanie dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

V praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie Daňovému úradu až odberateľ faktúry.

S účinnosťou od 1.1.2017 daňovník, ktorý vystavuje faktúru za dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona, má povinnosť uvádzať túto faktúru v kontrolnom výkaze v oddiele A2. Správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu zabezpečí nový typ dokladu, ktorý je zapracovaný od verzie Alfy plus 8.00.

Dňa 30.1.2017 ste odberateľovi vystavili faktúru za stavebné práce „s prenosom daňovej povinnosti“. Suma faktúry je 1 029,45 Eur.

 

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a tlačidlom Pridaj, vytvorte novú faktúru,
 • vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Zvolený typ dokladu prednastaví na fakturovanej položke % DPH aj riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu KV A2,
 • vyplňte Predmet fakturácie.

 • Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky a Množstvo,
 • sadzba DPH je doplnená automaticky programom – 0 (Nula) a riadok DPH je O,
 • doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie.

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby („Prenesenie daňovej povinnosti“).

 

 • Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám stavebné práce podľa § 69.
 • V časti Záver pomocou tlačidla s troma bodkami doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

 • Faktúru uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – A2. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH, ale vstupuje do KV A2.

 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Ak v programe nevystavujete faktúry, ale vystavené faktúry evidujete len v evidencii pohľadávok rovnako v Type dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Vybraný typ dokladu automaticky doplní % DPH aj Riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu A2.

KROS
Copy link