Menu

Zakúpili sme mobilný telefón, ktorý budeme splácať v mesačných splátkach spolu s poplatkom za mobilné služby. Prvá faktúra bola vystavená s rozpisom na základ a DPH a faktúra bola uhradená čiastočne. Mesačné splátky sú účtované v N-sadzbe (neobsahuje DPH). Ako účtovať nákup telefón na splátky?

Došlú faktúru za mobilný telefón zaevidujete do záväzkov a touto faktúrou si uplatníte sumu DPH. Čiastočnú úhradu zaúčtujete v peňažnom denníku.

Ďalšie faktúry budete opäť evidovať v evidencii záväzkov, ale sumu za mobilný telefón budete smerovať do N-sadzby DPH.

Evidovanie faktúr za nákup mobilu

Vo februári 2017 ste zakúpili telefón od spoločnosti, ktorá Vám poskytuje mobilné služby. Faktúra za mobil je v sume 498,- Eur a suma faktúry je rozpísaná na základ a DPH. Z tejto faktúry ste uhradili len akontáciu v sume 90,- Eur. Jednotlivé mesačné splátky telefónu sú uvádzané v ďalších faktúrach, kde okrem splátky je uvedený aj mesačný paušál. V marci 2017 Vám bola doručená faktúra na celkovú sumu 43,89 Eur s DPH. Suma za paušál je 33,89 Eur s DPH (základ 28,24 Eur/DPH 5,65 Eur). Splátka telefónu je v sume 10,- Eur a táto suma DPH neobsahuje.

Došlú faktúru za telefón zaevidujte do evidencie záväzkov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • V poli Spolu vyplňte sumu faktúry s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a vyberte uhrádzanú faktúru,
 • vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu na 90,- Eur a potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.

Faktúru za telefón, kde je uvedená splátka za telefón aj paušál zaevidujte opäť do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • V poli Základ kliknite na R. Vo formulári v riadku pre 20% DPH doplňte sumu mesačného paušálu.Splátku telefónu doplňte do N – sadzby DPH. Vyplnený formulár uložte.

 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R. Vo formulári rozúčtujte sumu z pohľadu dane z príjmov. Tlačidlom Oprav vstúpte na zápis a vo formulári opravte sumu za mesačný paušál a Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby. Formulár uložte. Kliknite na Pridaj. Vyplňte sumu za mesačnú splátku telefónu a vyberte Stĺpec PD Výdavok za zásoby. Formulár uložte.

 • Vo formulári záväzku bude v poli % DPH, Stĺpec PD prípadne v Členení uvedený Rozpis. Vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.

 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do záväzkov a vyberte uhrádzanú faktúru,
 • formulár Úhrada dokladu potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do výdavkového dokladu a doklad uložte.

Uhradené mesačné splátky za telefón zaevidujte na prvej faktúre, ktorú evidujete v záväzkoch ako čiastočne uhradenú – ručne.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
 • nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie kliknite na Pridaj,
 • vo formulári vyplňte Dátum úhrady, Typ vyrovnania vyberte Úhrada a v poli Uhradiť doplňte uhradenú mesačnú splátku za telefón. Vyplnený formulár úhrady a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom pridávajte čiastočné úhrady dovtedy, kým neuhradíte celkovú sumu
faktúry za nákup mobilu.

KROS
Copy link