Menu

V účtovníctve máme vystavenú faktúru na partnera, ktorý je zároveň aj našim dodávateľom. Od tohto partnera sme prijali faktúru, ktorú evidujeme v evidencii záväzkov. S obchodným partnerom sme sa dohodli, že tieto dve faktúry vzájomné započítame a zvyšná suma bude zaslaná na bankový účet. Akým spôsobom zápočet faktúr zaúčtovať v peňažnom denníku?

Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry

Účtovanie vzájomného započítavania pohľadávok/záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Pri vzájomnom započítaní sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzkov v knihe záväzkov. Vzájomný zápočet faktúr je uzávierková operácia, ktorú v peňažnom denníku účtujete k dátumu 31.12.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v sume 596,- EUR s DPH a túto faktúru evidujete v evidencii pohľadávok ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň aj vaším dodávateľom a vystavil Vám faktúru v sume 315,55 EUR s DPH, ktorú evidujete v evidencii záväzkov ako neuhradenú.

Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady týchto faktúr v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len vo výške došlej faktúry, t.j. 315,55 EUR a k dátumu 31.12.


 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia 31.12.,
 • v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z došlej faktúry,
 • vo formulári Uhradiť je načítaná celá suma záväzku a formulár potvrďte OK,
 • údaje z došlej faktúry sú načítané do interného dokladu,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru z evidencie pohľadávok.


 • V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
 • Dátum vyhotovenia vyplňte 31.12.,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať.
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 315,55 EUR a potvrďte OK,
 • údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 315,55 EUR,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad,
 • príjmový doklad uložte OK. Interný uzávierkový doklad bude v evidencii peňažného denníka podsvietený na zeleno.

Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii záväzkov došlá faktúra uhradená na celú sumu. V evidencii pohľadávok bude odoslaná faktúra uhradená čiastočne. Zvyšnú sumu odoslanej faktúry, zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.

Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.

KROS
Copy link