Ako účtovať nákup stravných lístkov pre SZČO, ak stravné lístky boli zakúpené na obdobie vopred a úhrada bola zrealizovaná na základe preddavkovej faktúry?

Účtovanie stravných lístkov pre SZČO nakúpených na preddavkovú faktúru na obdobie vopred

Živnostník si od stravovacej spoločnosti dňa 02.05.2016 zakúpil 60 ks stravných lístkov. Hodnota stravného lístka je 4,00 EUR. Stravovacia spoločnosť za nakúpené stravné lístky vystavila preddavkovú faktúru v sume 248,00 EUR. Na preddavkovej faktúre je vyfakturovaná aj provízia za stravné lístky vo výške 8,00 EUR. Živnostník preddavkovú faktúru uhradil dňa 28.5.2016 a týmto dňom bola doručená aj faktúra – daňový doklad. V máji odpracuje živnostník 20 dní, to znamená, že do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane si môže uplatniť len sumu za 20 ks stravných lístkov, čiže sumu 80,- EUR.

Zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry do evidencie záväzkov v programe ALFA plus

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra a vyplňte Predmet fakturácie,
 • do poľa Základ doplňte celkovú sumu preddavkovej faktúry 248,00 EUR,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD rozúčtujte sumu na Výdavok za služby, kde bude smerovať suma za províziu a Výdavok na priebežnú položku, kde bude smerovať suma za stravné lístky. Kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • v zobrazenom formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie pomocou tlačidla Rozdeľ, rozdeľte sumu základu na dve položky. Kliknutím na tlačidlo Oprav vstúpte do prvej položky. V poli Základ opravte sumu na 8,00 EUR (suma provízie). V poli Stĺpec PD zvoľte Výdavok za služby a doplňte prípadné Členenie,
 • rovnakým spôsobom opravte aj druhú položku. Do poľa Základ doplňte sumu 240,00 EUR (suma za stravné lístky). V poli Stĺpec PD zvoľte Výdavok na priebežnú položku a doplňte prípadné Členenie,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

 • Na faktúre v poli Stĺpec PD je zobrazený informatívny údaj (Rozpis),
 • riadok DPH je N (Nevstupuje do DPH),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhrada preddavkovej faktúry v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z došlej preddavkovej faktúry sú doplnené do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Na základe prijatej platby dodávateľ vystavil faktúru – daňový doklad k prijatej platbe s rozpisom na základ a DPH. Došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov.

Podľa usmernenia Daňového riaditeľstva Banská Bystrica nemá daňovník SZČO nárok na odpočítanie sumy DPH z provízie z nákupu stravných lístkov.

 

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a to z dôvodu, že SZČO nemá nárok na odpočet DPH z provízie a stravné lístky DPH neobsahujú,
 • do poľa Základ doplňte celkovú sumu faktúry 248,00 EUR,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD rozúčtuje sumu – podľa rozúčtovania na preddavkovej faktúre, kliknutím na tlačidlo R (Rozpis),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu faktúry k prijatej platbe v evidencii záväzkov zaevidujte ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:

 • nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj zaevidujte úhradu,
 • v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania,
 • v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
 • v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v poli Doklad vyrovnania kliknite na tlačidlo s tromi bodkami čím vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
 • formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK.
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Keďže v jednoduchom účtovníctve sa ceniny evidujú v peňažnom denníku ako hotovosť, príjmovým pokladničným dokladom vykonajte zápis do peňažného denníka o príjme cenín – stravných lístkov

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti pokladnica zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partner,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky,
 • do poľa Základ doplňte sumu 240,00 EUR,
 • vyplňte Členenie a Text,
 • príjmový doklad uložte tlačidlom OK.


Prijaté stravné lístky zaevidujte aj do evidencie cenín

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • tlačidlom Príjem zaevidujte nákup stravných lístkov,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • Druh ceniny vyberte Stravné lístky,
 • Doplňte Text, Nominálnu hodnou a Množstvo,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Výdaj stravných lístkov za mesiac máj zaevidujte do evidencie peňažného denníka

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Pokladnica zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partner,
 • v poli Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v poli % DPH vyberte N (Neobsahuje) a do poľa Základ doplňte sumu 80,00 EUR,
 • vyplňte Členenie a Text,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Vydané stravné lístky zaevidujte do evidencie cenín

 • Z hlavného menu programu vyberte Evidencie/Ceniny,
 • tlačidlom Výdaj zaevidujte výdaj stravných lístkov,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • Druh ceniny vyberte Stravné lístky,
 • Doplňte Text, Nominálnu hodnou a Množstvo,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link