Menu

Zakúpili sme automobil, kde časť sumy bola uhradená spotrebným úverom, priamo na účet dodávateľa, od ktorého sme auto zakúpili. Ako evidovať došlú faktúru za nákup auta a spotrebný úver?

Účtovanie poskytnutého úveru – II. spôsob

V júli 2016 podnikateľ zakúpil osobný automobil v sume 11 235,- EUR. Faktúru za nákup automobilu čiastočne uhradil z vlastných prostriedkov, v sume 4 735,- EUR. Na zvyšnú sumu použil spotrebný úver z banky, ktorý banka uhradila priamo na účet dodávateľa, od ktorého auto zakúpil. Suma úveru vrátane úroku je 7 109,- EUR, úver je 6 500,- EUR a úrok 609,- EUR. Mesačné splátky sú v sume 582,- EUR, splátka úveru 542,- EUR a splátka úroku 40,- EUR.

Došlú faktúru za nákup automobilu zaúčtujte do evidencie záväzkov.

 • V hlavnom menu softvéru ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 21A,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Čiastočnú úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu v časti Uhradiť prepíšte sumu úhrady. Formulár uložte OK. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
 • doplňte Predmet fakturácie.
 • V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
 • v časti DPH je doplnené N,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Zvyšnú sumu došlej faktúry za nákup automobilu, ktorú uhradila banka úverom na účet dodávateľa, v evidencii záväzkov uhraďte ručne.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky,
 • vyhľadajte konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte zvyšnú úhradu,
 • vyplňte Dátum vyrovnania, Typ vyrovnania vyberte Úhrada. V zobrazenom formulári v časti Uhradiť je doplnená zvyšná suma záväzku. Formulár uložte OK. V poli Doklad vyrovnania doplňte informáciu napr. úhrada spotrebným úverom,
 • vyplnené formuláre uložte tlačidlom OK

Účtovanie mesačných splátok a rozúčtovanie do príslušného stĺpca peňažného denníka.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 582,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.

 • V poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
 • v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 542,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
 • splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 40,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné
  výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.

 • Vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
 • doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať sumu mesačnej splátky každý mesiac. Sumu úveru budete účtovať do stĺpca PD Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane a sumu úroku do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

KROS
Copy link