Menu

Ako evidovať nákup stroja v dlhodobom majetku, ktorý sa odpisuje v druhej odpisovej skupine a chcem použiť zrýchlený odpis?

Zaevidovanie dlhodobého majetku a výpočet zrýchlených odpisov

Spoločnosť zakúpila dňa 4.8.2015 stroj pre stavebníctvo v sume 16 859,25 EUR. Dátum zaradenia do majetku spoločnosti je rovnaký s dátumom obstarania (4.8.2015). Majetok je zaradený v druhej odpisovej skupine a spôsob odpisovania je zrýchlený. Účtovné odpisy sú rovné daňovým.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Dlhodobý majetok a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový majetok,
 • vyplňte Názov, Typ majetku, Klasifikáciu produkcie, Odpisovú skupinu a Spôsob daň. odpisovania,
 • na záložke Pohyby majetku kliknite na tlačidlo Obstaranie,
 • Typ pohybu vyberte Nákup a Text doplňte Nákup,
 • Dátum pohybu uveďte 04.08.2015,
 • v poli Doklad pohybu pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na príslušný záväzok, ktorý sa vzťahuje k obstaraniu majetku a kliknite na tlačidlo Vybrať. Číslo záväzku bude z evidencie záväzkov doplnené,
 • časti Obstarávacia cena doplňte sumu 16 859,25 EUR,

 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Chcete majetok aj zaradiť?“ potvrďte tlačidlom Áno. Majetok bude automaticky zaradený aj do majetku spoločnosti, s dátumom 04.08.2015.

 • Na záložke Daňový odpisový plán sú vypočítané a zobrazené odpisy za všetky roky počas, ktorých bude majetok odpisovaný.
 • v prvom roku odpisovania (2015) je vypočítaná len alikvótna časť odpisov (od mesiaca zaradenia majetku) z celkového ročného odpisu. To znamená, že v prvom roku je odpis vypočítaný ako 16 859,25/6/12 x 5 = 1 170,78 EUR (OC/počet rokov odpisovania/celkový počet mesiacov v roku x počet mesiacov od zaradenia majetku – alikvótna časť),
 • v ďalších rokoch odpisovania sa vo výpočte odpisu nezohľadňuje neuplatnený odpis z prvého roku odpisovania. Pri výpočte sa postupuje tak, ako keby bol v prvom roku uplatnený celkový ročný 100% odpis. Ročný odpis sa vypočíta ako 2 x zostatková cena / rozdiel medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval. Zostatková cena sa vypočíta ako 16 859,25 – 2 809,88 = 14 049,37 Eur. Ročný odpis 14 049,37 x 2/7-1 = 4 683,12 Eur,
 • neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z prvého roka sa uplatní v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania (2021), do výšky zostatkovej ceny.

 • Na záložke Účtovný odpisový plán vyberte Spôsob účt. odpisovania napr. Podľa daňových odpisov,
 • účtovné odpisy sú vypočítané a zobrazené mesačne za všetky roky, počas ktorých bude majetok odpisovaný.

Účtovné odpisy zapnete cez Firma/Nastavenia/Ďalšie možnosti/Dlhodobý majetok – Zobrazovať účtovný odpisový plán. Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, preto spôsob odpisovania pri účtovnom odpisovom pláne zvoľte podľa potreby.

 • v prvom roku odpisovania je vypočítaná len alikvotná časť v závislosti od počtu mesiacov používania majetku,
 • v ďalších rokoch odpisovania sa nezohľadňuje neuplatnený odpis z prvého roku odpisovania. Pri výpočte sa postupuje tak, ako keby bol v prvom roku uplatnený celkový ročný 100% odpis. Ročný odpis sa vypočíta ako 2 x zostatková cena/počet rokov, za ktorý sa majetok má odpísať (16 859,25 – 2 809,88 x 2/6= 4 683,12),
 • v poslednom roku (2021) sa uplatní odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny majetku.
 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK.

Zaokrúhľuje sa až vypočítaný uplatnený odpis a to na celé EURá nahor. Neuplatnená zostatková cena majetku sa odpíše až v poslednom roku odpisovania a vypočítaná suma sa nezaokrúhľuje.

 

Výpočet účtovných a daňových odpisov

 • Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Uzávierky a koniec roka/Uzávierka dlhodobého majetku. Pomocou tlačidla Pridaj, vytvorte novú uzávierku,
 • v poli Typ uzávierky a obdobie je doplnené Účtovná. V pravej časti zobrazeného formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.01.2015 a to z dôvodu, že účtovná uzávierka sa vytvára mesačne,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK. Rovnakým spôsobom vytvorte účtovné uzávierky za ďalšie mesiace (február až december). Vypočítané účtovné odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“.

 • Daňovú uzávierku vytvorte potvrdením tlačidla Pridaj. V časti Typ uzávierky a obdobie zvoľte Daňová. V pravej časti formulára je nastavené Obdobie Od (Nedef.) a Obdobie Do 31.12.2015 a to z dôvodu, že daňová uzávierka sa vykonáva len raz ročne,
 • na záložke Zaúčtovanie odpisov kliknite na voľbu Zaúčtovať odpisy do peňažného denníka. Po potvrdení voľby sa zobrazí číslo Interného dokladu, pod ktorým budú vypočítané daňové odpisy zaúčtované v evidencii peňažného denníka,
 • vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK. Vypočítané daňové odpisy budú na karte majetku zaevidované v stĺpci UZ – príznak „fajky“ a zároveň budú zaevidované aj do evidencie peňažného denníka.

KROS
Copy link