Menu

Je možné v programe ALFA plus nastaviť pre užívateľa práva pre vstup len do určitej evidencie?

Nastavenie práv urobíte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.

V zobrazenom formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa, ktorému chcete zmeniť resp. upraviť práva. Na záložke Prístup k modulom v časti Prístupové právanastavte práva pre konkrétnu evidenciu.

KROS
Copy link