Menu

Ako účtovať lízing u neplatiteľa DPH?

Finančný lízing na nákup auta u neplatiteľa DPH

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 25 ods. 6 stanovuje, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka nie je daň z pridanej hodnoty. To znamená, že u neplatiteľa DPH, ktorý obstará auto formou finančného prenájmu, suma DPH nevstupuje do obstarávacej ceny majetku a suma DPH je jeho daňovým výdavkom.

Neplatiteľ DPH zakúpil auto formou finančného lízingu. Na základe lízingovej zmluvy bola vystavená faktúra na 1. zvýšenú splátku v sume 6 320,- Eur s DPH (základ 5 266,67 Eur a DPH 1 053,33 Eur). Na zvyšnú sumu bol vystavený splátkový kalendár, ktorý obsahuje rozpis konkrétnych mesačných splátok – istina + DPH, úrok + DPH a poistné.

I. záväzok – súčet istiny (I. zvýšená splátka 5 266,67 Eur + súčet mesačných splátok istiny 7 899,84 Eur) v sume 13 166,51 Eur.

 • Z hlavného menu v programe ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – I. zvyšená splátka v sume 6 320,- Eur (základ 5 266,67 Eur + DPH 1 053,33 Eur).

 • V Evidencii/Záväzky tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM (základ) a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane (DPH). Tlačidlom Rozdeľ rozdeľte sumu na dva zápisy,
 • nastavte sa na prvý zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 5 266,67 Eur. Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • nastavte sa na druhý riadok a zvoľte Oprav. V poli Základ prepíšte sumu na 1 053,33 Eur. Stĺpec PD
 • vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • po uložení formulára Rozpis – Interné rozúčtovanie bude v poli Stĺpec PD a Členenie doplnené (Rozpis),
 • vyplnený formulár záväzku uložte OK.

Úhradu I. zvýšenej splátky v sume 6 320,- Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 5 266,67 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 5 266,67 Eur (I. zvýšenej splátky – základ),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 420,18 Eur: 263,33 Eur (Istina + DPH) + 112,63 Eur (Úrok + DPH) + poistné v sume 44,22 Eur. Mesačné splátky sú splatné vždy 16. deň v mesiaci.

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM, sumu DPH z istiny do Ostatných výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Úrok + DPH a poistné do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Prvú mesačnú splátku lízingu zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Iný záväzok – Iný záväzok a vyplňte Predmet fakturácie.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.
 • Nastavte sa na zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 219,44 Eur (istina). Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 43,89 Eur (DPH z istiny). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 112,63 Eur (úrok + DPH). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 44,22 Eur (poistné). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte.

 • • Vyplnený formulár Rozpis – Interné rozúčtovanie a celý záväzok uložte OK.

Úhradu I. mesačnej splátky v sume 420,18 Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma záväzku je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 219,44 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 219,44 Eur (mesačná splátka istiny),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu mesačných splátok každý mesiac (prípadne
v intervaloch, ktoré máte stanovené v zmluve). Zaplatenú mesačnú splátku istiny ručne
zaevidujte aj na I. záväzku.

KROS
Copy link