Menu

Ako účtovať lízing u neplatiteľa DPH?

Finančný lízing na nákup auta u neplatiteľa DPH

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 25 ods. 6 stanovuje, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka nie je daň z pridanej hodnoty. To znamená, že u neplatiteľa DPH, ktorý obstará auto formou finančného prenájmu, suma DPH nevstupuje do obstarávacej ceny majetku a suma DPH je jeho daňovým výdavkom.

Neplatiteľ DPH zakúpil auto formou finančného lízingu. Na základe lízingovej zmluvy bola vystavená faktúra na 1. zvýšenú splátku v sume 6 320,- Eur s DPH (základ 5 266,67 Eur a DPH 1 053,33 Eur). Na zvyšnú sumu bol vystavený splátkový kalendár, ktorý obsahuje rozpis konkrétnych mesačných splátok – istina + DPH, úrok + DPH a poistné.

I. záväzok – súčet istiny (I. zvýšená splátka 5 266,67 Eur + súčet mesačných splátok istiny 7 899,84 Eur) v sume 13 166,51 Eur.

 • Z hlavného menu v programe ALFA plus vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu,
 • Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
 • vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – I. zvyšená splátka v sume 6 320,- Eur (základ 5 266,67 Eur + DPH 1 053,33 Eur).

 • V Evidencii/Záväzky tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie a Sumu.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM (základ) a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane (DPH). Tlačidlom Rozdeľ rozdeľte sumu na dva zápisy,
 • nastavte sa na prvý zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 5 266,67 Eur. Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • nastavte sa na druhý riadok a zvoľte Oprav. V poli Základ prepíšte sumu na 1 053,33 Eur. Stĺpec PD
 • vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • po uložení formulára Rozpis – Interné rozúčtovanie bude v poli Stĺpec PD a Členenie doplnené (Rozpis),
 • vyplnený formulár záväzku uložte OK.

Úhradu I. zvýšenej splátky v sume 6 320,- Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 5 266,67 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 5 266,67 Eur (I. zvýšenej splátky – základ),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 420,18 Eur: 263,33 Eur (Istina + DPH) + 112,63 Eur (Úrok + DPH) + poistné v sume 44,22 Eur. Mesačné splátky sú splatné vždy 16. deň v mesiaci.

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM, sumu DPH z istiny do Ostatných výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Úrok + DPH a poistné do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Prvú mesačnú splátku lízingu zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Iný záväzok – Iný záväzok a vyplňte Predmet fakturácie.
 • Na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD kliknite na R. Vo formulári rozdeľte sumu na Nákup DM a Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.
 • Nastavte sa na zápis a kliknite na Oprav. V poli Základ opravte sumu na 219,44 Eur (istina). Stĺpec PD vyberte Nákup DM, doplňte Členenie. Formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 43,89 Eur (DPH z istiny). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 112,63 Eur (úrok + DPH). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte,
 • tlačidlom Pridaj doplňte ďalší zápis. V poli Základ doplňte sumu 44,22 Eur (poistné). Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane, doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte.

 • • Vyplnený formulár Rozpis – Interné rozúčtovanie a celý záväzok uložte OK.

Úhradu I. mesačnej splátky v sume 420,18 Eur zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma záväzku je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Ručná úhrada I. záväzku – súčet istiny v sume 219,44 Eur.

 • V evidencii záväzkov sa nastavte na konkrétny záväzok a kliknite na Oprav,
 • na záložke Vyrovnanie tlačidlom Pridaj doplňte čiastočnú úhradu v sume 219,44 Eur (mesačná splátka istiny),
 • doplnenú čiastočnú úhradu a celý záväzok uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu mesačných splátok každý mesiac (prípadne
v intervaloch, ktoré máte stanovené v zmluve). Zaplatenú mesačnú splátku istiny ručne
zaevidujte aj na I. záväzku.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link