Menu

Potrebujem vystaviť faktúru pre českého odberateľa a faktúra má byť vystavená v českých korunách, ako postupovať?

Faktúra za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 4.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená v českých korunách.

 

Vystavenie faktúry v ALFE plus

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Mena dokladu vyberte CZK a doplňte kurzy,
 • Kurz pohľadávky a Kurz DPH je doplnený v prípade, že je v programe stiahnutý kurzový lístok,
 • kurz môžete stiahnuť aj vo faktúre kliknutím v poli Kurz pohľadávky na tlačidlo s tromi bodkami (alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok). Kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu a nastavte potrebné údaje,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu v CZK, sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová) a predajná cena je podľa kurzu prepočítaná na EUR,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie, Riadok DPH je 16 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§43),
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
 • vyplnenú faktúru uložte,
 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV, ale vykazuje sa v daňovom priznaní DPH a súhrnnom výkaze,
 • záznam uložte.

Úhrada faktúry na tuzemský bankový účet v mene EUR

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denníka a v časti Banka pridajte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a z evidencie pohľadávok vyberte uhrádzanú faktúru v cudzej mene,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma úhrady a prípade stiahnutého kurzového lístka aj Kurz úhrady,
 • suma úhrady je zobrazená v mene EUR a CZK s uvedením kurzového rozdielu, ktorým môže byť kurzový zisk alebo kurzová strata,
 • formulár uložte,
 • údaje z pohľadávky sa doplnili do príjmového dokladu, ktorý taktiež uložte.

KROS
Copy link