Pri exporte mesačných výkazov do zdravotných poisťovní server ZP zobrazuje rôzne Syntaktické chyby. Čo ich spôsobuje, keďže v minulosti exporty do ZP prechádzali korektne?

Zdravotné poisťovne robili údržbu svojich serverov a nastavili ďalšie kontroly.

Najčastejšie Syntaktické chyby spôsobuje to, že v programe nie sú vyplnené všetky potrebné údaje, ktoré server ZP začal kontrolovať.

Odporučili by sme Vám preto skontrolovať údaje v:

 • Podnikových údajoch  – Organizácia – Podnik:
  • záložka Adresa – či máte zadaný firemný e-mail,
  • záložka Iné – či máte zadané telefónne čísla, ktoré je potrebné zadávať v tvare predvoľba, lomítko a tel. číslo, pričom všetko bude zadané bez medzier (napr. 041/5263637).
 • Bankových účtoch – Organizácia – Bankové účty – druh Zdravotné poisťovne:
  • pole Kód – či máte zadaný 4 miestny kód ZP. Prvé dvojčíslie predstavuje všeobecný kód ZP a druhé dvojčíslie predstavuje kód príslušnej pobočky v rámci SR. Celé 4 miestne číslo (kód) bude zadaný bez medzier,
  • pole Číslo platiteľa poistného (nachádza sa za číslom účtu – Platiteľa poist.) – či máte zadané 10 miestne číslo. Zvyčajne sa tam uvádza IČO, ktoré na konci doplníte dvoma nulami,
  • pole Variabilný symbol – či máte uvedené 8 miestne číslo.  Zvyčajne sa tam uvádza IČOzamestnávateľa.

V prípade, že export výkazu vykonávate na nižšej verzii ako je v. 11.50, môže server ZP vyhlásiť aj chybové hlásenie v rôznych obmenách textu v závislosti od ZP, ale jedná sa o hlásenie v tom zmysle, že požadovaný počet položiek v hlavičke je nesprávny:

  • nová štruktúra bola do programu Olymp zapracovaná vo verzii 11.50, aby sa dané hlásenie nezobrazovalo, odporúčame Vám stiahnuť si najnovšiu verziu programu Olymp (v.11.50, prípadne vyššiu).
  • potrebné zaslať elektronicky.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via