Ako editovať údaje na mesačnom Prehľade a ročnom Hlásení prostredníctvom aplikácie eDane?

Editovanie údajov na uvedených dokumentoch z programu Olymp v bežnej situácii nie je potrebné, nakoľko údaje na tieto dokumenty program prenáša priamo z vygenerovaných výplat.

Editovanie môžete použiť napríklad v prípadoch, ak:

 • zamestnávateľ je v platobnej neschopnosti a mzdy nevyplatil vôbec,
 • zamestnávateľ je v platobnej neschopnosti a mzdy vyplatil len v určitej výške (čiastočne).
  • V oboch prípadoch sú mzdy zúčtované (aj keď sú vyplatené len čiastočne alebo nie sú vôbec vyplatené) a zamestnávateľ musí splniť oznamovaciu povinnosť a teda odovzdať mesačné výkazy do Sociálnej a zdravotnej poisťovne tak, ako boli zúčtované. Pokiaľ sú v týchto prípadoch výplaty v programe Olymp vygenerované, výkazy do SP a ZP môžete použiť priamo z programu.
  • Iná situácia je však pri oznamovaní výšky zrazených a odvedených preddavkoch na daň:
   • Podľa § 39 ods 12 “Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.”
   • Znamená to, že ak mzdy boli zúčtované, ale neboli vôbec vyplatené, v zmysle vyššie uvedeného §, zamestnávateľ nie je povinný podať prehľad. I napriek uvedenému zneniu zákona z telefonickej komunikácie s našimi zákazníkmi vieme, že niektoré pobočky daňového úradu žiadajú odovzdať aj nulový prehľad vrátane prázdnej V. časti prehľadu.
   • V prípade, že mzdy boli zúčtované, ale boli vyplatené len čiastočne, zamestnávateľ je povinný prehľad odovzdať a vykázať na ňom tie preddavky, ktoré boli zrazené a odvedené z reálne vyplateného (čiastočne vyplateného) príjmu.
   • Nakoľko výplaty zamestnancov sú v programe vygenerované v plnej výške, aj údaje o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sú po vytlačení / vyexportovaní Prehľadu v plnej výške. Aby ste mohli dané údaje upraviť, či už vynulovať alebo zadať reálne zrazené a odvedené preddavky, môžete využiť editovanie údajov pomocou aplikácie eDane.

 

Úprava údajov na prehľade a hlásení využitím aplikácie eDANE

V prípade, že potrebujete opraviť alebo doplniť údaje na prehľade alebo hlásení, riešením môže byť využitie aplikácie eDANE. Stačí z programu Olymp vytvoriť elektronický súbor Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti… alebo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok, v aplikácií eDANE xml súbor naimportovať, vykonať potrebné úpravy a následne prehľad / hlásenie uložiť do xml súboru alebo vytlačiť.

Ako postupovať ?

1) Vytvorenie XML súboru prehľadu z programu OLYMP
V programe Olymp vytvoríte elektronický súbor prehľadu cez menu Exporty – Export pre daňový úrad – Prehľad o zraz. preddavkoch – Prehľad o zraz. preddavkoch – XML. V zobrazenom okne si zvolíte, kde sa má v počítači súbor uložiť (štandardne C:/Olymp/Export/DanovyUrad). Zvolíte požadované obdobie, typ výkazu (riadny alebo opravný) a označíte akým spôsobom budete prehľad na DÚ zasielať – či prostredníctvom aplikácie EZU alebo cez eTAX alebo eDANE. Okno potvrdíte cez Ok. Program vytvorí XML súbor.
2) Aplikácia eDANE
Aplikáciu eDANE si môže bezplatne nainštalovať na svoj PC každý daňový subjekt. Autorizovaní používatelia (držitelia elektronického podpisu alebo elektronickej značky) ju môžu používať pre elektronické doručovanie podaní. Ostatným neregistrovaným používateľom môže slúžiť k vypĺňaniu a tlači daňových dokumentov.

Aplikáciu si stiahnete zo stránok: www.drsr.sk alebo www.financnasprava.sk. Pripojenie na internet sa vyžaduje pri prvotnej inštalácii aplikácie, aktualizácii aplikácie alebo odoslaní dokumentu na elektronickú podateľňu správcu dane.

3) Práca v aplikácii eDANE
V prvom kroku si cez menu Daňové dokumenty vyberiete požadovaný typ dokumentu. Pre výber prehľadu zvolíte menu Daňové dokumenty – Daň zo závislej činnosti – Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Vybraný dokument sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie.

V ďalšom kroku si XML súbor prehľadu, ktorý ste vytvorili programom Olymp (bod 1), naimportujete v aplikácii eDANE cez menu Práca s DP – Načítať z XML súboru. Zobrazí sa okno s názvom Výber súboru XML, v ktorom zvolíte miesto, kde je xml súbor prehľadu uložený (podľa bodu 1 C:/Olymp/Export/DanovyUrad).

Aplikácia zobrazí údaje vo formulári prehľadu a zrealizuje kontrolu údajov. Aplikácia skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné položky. Ak sú hodnoty zadané správne, informuje oznamom „Údaje sú korektne vyplnené“. V prípade, že identifikuje chybu, aplikácia označí všetky chybné riadky.

Po vykonaní požadovaných opráv údajov v prehľade môžete využiť v menu Práca s DP nasledovné funkcie:


Uložiť do XML súboru – umožňuje vyexportovať prehľad do xml súboru, ktorý môžete následne odoslať elektronicky správcovi dane prostredníctvom aplikácie EZU alebo eTAX. Voľbou tejto možnosti sa zobrazí okno, v ktorom zvolíte umiestnenie a názov súboru. Po potvrdení aplikácia vytvorí požadovaný XML súbor.

Uložiť do tlačového FDF súboru – umožňuje uložiť prehľad do vášho počítača vo formáte FDF. Tlačový FDF súbor je možné vytvoriť, ak vyplnený dokument neobsahuje žiadne chyby. Ak dokument spĺňa nadefinované kritériá, zobrazí sa okno pre výber uloženia súboru. Aplikácia vytvorí a uloží súbor vo formáte FDF (súbor obsahuje údaje) a PDF (tlačivo, ktoré neobsahuje údaje). Ak chcete otvoriť a čítať, prípadne vytlačiť daný dokument, je potrebné mať súbory v jednom spoločnom priečinku a otvárať súbor s príponou .fdf (kedy sa otvorí vyplnený PDF formulár).


Tlač dokumentu – aplikácia najskôr vykoná kontrolu dokumentu, otvorí súbor v PDF prehliadači a umožní jeho tlač. Tlač dokumentu môžete vykonať aj kliknutím na tlačidlo Vytlačiť, ktoré sa nachádza priamo vo formulári dokumentu v jeho spodnej časti.

Aplikácia eDANE umožňuje editovať údaje aj v Hlásení o vyúčtovaní dane za zdaňovacie obdobie 2011 a pracovať s ním vyššie uvedeným spôsobom. Postup práce je rovnaký ako pri Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via