Menu

Ako zaevidovať zamestnancovi neospravedlnenú absenciu a aká oznamovacia povinnosť vyplýva voči SP a ZP?

Ako zaevidovať zamestnancovi neospravedlnenú absenciu a aká oznamovacia povinnosť vyplýva voči SP a ZP?

Neospravedlnenú absenciu je potrebné zadávať zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Po zadaní neospravedlnenej absencie má zamestnávateľ oznamovacie povinnosti do sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec je povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať pracovnú disciplínu, pričom obsahom tejto povinnosti je okrem iného aj povinnosť byť na pracovisku v pracovnom čase. Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia (napr. preukázaná pracovná neschopnosť, čerpanie dovolenky a pod.), ide o neospravedlnenú absenciu – porušenie pracovnej disciplíny. Podľa § 122 ods. 4) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, nepatrí náhrada mzdy za sviatok.

Zamestnanec má celý mesiac január 2015 absenciu. V januári 2015 sú 2 dni sviatkov 1.1.2015 a 6.1.2015.
Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na
celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na bežný pracovný deň zamestnanca.

Pre rýchlejšie označenie pracovných dní môžete využiť tlačidlo Označ pracovné dni, kedy program sám označí všetky pracovné dni podľa prideleného pracovného kalendára zamestnanca. Na základe označených dni v kalendári program sám automaticky vyplní Dátum od a Dátum do.
V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum od alebo Dátum do. Napr. 31.1.2015 pripadol na sobotu, tak prepíšete Dátum do na 31.1.2015. Ak absencia pokračuje z minulého mesiaca označíte naviac políčko Z min. mesiaca a ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte políčko Neukončené.

Ak má zamestnanec v rámci mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 8.1.2015 a ďalšia absencia 12.1.2015), je potrebné zadať absencie do výplaty dvoma zložkami mzdy – na každý deň absencie zadať osobitne zložku mzdy A30.

Absenciu zadávate aj vtedy, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tomto prípade je potrebné označiť políčko Účasť na štrajku.

Krátenie dovolenky

Podľa § 109 ods. 3 Zákonníka práce za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. V prípade, že zamestnanec vo sviatok pracovať nemal, je potrebné krátenie dovolenky upraviť ručne v Personalistike na karte Mzdové údaje. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Ak cez menu Firma – Nastavenia označíte políčko Pri neospravedlnenej absencii zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku (o 1 alebo 2 dni), tak po označení políčka Krátiť nárok na dovol. v ZM – A30 – neospravedlnená absencia, sa zamestnancovi automaticky pokráti nárok na dovolenku.

Oznamovacie povinnosti
Sociálna poisťovňa
Ak má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, jedná sa o prerušenie poistného na celé obdobie absencie. Povinnosť zamestnávateľa je oznámiť začiatok a koniec absencie do ôsmich dní prostredníctvom Registračného listu FO s dôvodom prerušenia „3“. Nezákonný štrajk sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia „9“.
Zdravotná poisťovňa
V prípade, že má zamestnanec neospravedlnenú absenciu, prestáva byť v tomto období, na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link