Ako v programe zaevidovať zahraničného zamestnanca alebo zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí?

Od verzie 16.00 môžete jednoducho v programe Olymp evidovať zamestnancov s cudzou štátnou príslušnosťou alebo zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí.

V programe už môžete týmto zamestnancom:

– evidovať zahraničnú zdravotnú, sociálnu poisťovňu a daň,

– vypočítať odvody a daň do zahraničia,

– vytvoriť prevodné príkazy.

Odvody a daň platené do zahraničia
Od verzie 16.00 sme v programe Olymp uľahčili spracovávanie miezd pre pracovníkov s cudzou štátnou príslušnosťou a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí.
V Personalistike na karte Personálne údaje je možné u zamestnanca, ktorý nemá pridelené rodné číslo v SR, zadať iné identifikačné číslo zvolením prepínača Iné ID (napr. číslo povolenia k pobytu u cudzinca). Na základe zvoleného prepínača sa na dokumentoch pre daňový úrad vyplní buď rodné číslo (v prípade voľby RČ v SR) alebo dátum narodenia (v prípade voľby Iné ID).

V evidencii bankových účtov (Organizácia – Bankové účty) je možné evidovať zahraničnú sociálnu, zdravotnú poisťovňu a daň pod nové druhy účtov:
– zdrav. poisťovne – zahr.,
– sociálne poisťovne – zahr.,
– daň – v zahraničí.
Ak ide o zamestnanca, ktorému sa odvody platia v zahraničí, v Personalistike na karte Zdravotné poisťovne, na záložke Vznik a zánik ZP označíte voľbu zdravotné poistenie v zahraničí. Po jej označení sa cez tlačidlo Číselníka sprístupní na výber zahraničná zdravotná poisťovňa.

Po zadaní zahraničnej zdravotnej poisťovne sa automaticky označia v Personalistike na karte Mzdové údaje políčka Odvody na ZP v zahraničí a Odvody na SP v zahraničí.

Na karte Zrážky v Personalistike je možné po zvolení prepínača poistné a daň zvoliť legislatívne zrážky na odvody do ZP, SP a daň v zahraničí.
Poisťovňu je potrebné pridávať cez tlačidlo číselníka .

Pri zadávaní zrážok je možné nastaviť príslušné percentuálne sadzby, ktorými sa majú vypočítať odvody do iného štátu.
V mesiaci, kedy bude mať zamestnanec vypočítané odvody do iného štátu, nebude vykázaný vo výkazoch do slovenských poisťovní.
Na každej zložke mzdy, z ktorej sa počíta daň, pribudla záložka Zdaňovanie, v ktorej je možné zvoliť, či sa má daň odviesť na Slovensku alebo v zahraničí.

Po označení voľby v zahraničí sa vo výplate automaticky vytvorí zrážka Daň z príjmu v zahraničí.
Po spracovaní výplat je možné vygenerovať aj zahraničný prevodný príkaz pre zdravotné, sociálne poistenie a daň v zahraničí.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via