Prečo sa v RZD za rok 2015 zamestnancom neuplatnila zamestnanecká prémia?

Prečo sa v RZD za rok 2015 zamestnancom neuplatnila zamestnanecká prémia?

Zamestnanecká prémia sa vypočítava v závislosti od výšky príjmu. Výpočet zamestnaneckej prémie:
1.) Zamestnancovi, ktorý za rok 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške od 2 280 € (6- násobok minimálnej mzdy) do 4 560 € (12-násobok minimálnej mzdy), sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne:

ZP = 19% z (3 803,33 – 3 948,96 1 ) = 19% z – 145,63 = -27,67 €

Zamestnancovi v tomto prípade nevznikne nárok na zamestnaneckú prémiu, lebo nesplnil jednu z podmienok pre jej vznik. V zákone o dani príjmov §32a ods. 1 písm. a) bod 7 je uvedené, že nárok na zamestnaneckú prémiu vznikne len vtedy ak: „suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo.“

2.) Zamestnancovi, ktorý za rok 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 4 560 € (12-násobok minimálnej mzdy tzn. 12 x 380 = 4 560 €) a viac, sa zamestnanecká prémia vypočíta nasledovne: ZP = 19 % z (3 803,33 – základ dane zamestnanca za rok 2015)
Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2015 môže vzniknúť len tomu zamestnancovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec v roku 2015 dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 4 100 € za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky vo výške 549,40 €. Zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie RZD o vyplatenie zamestnaneckej prémie. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ? Ak áno, na akú výšku má nárok?

Základ dane = 4 100 – 549,40 = 3 550,60 €

Vzhľadom na to, že zamestnanec dosiahol zdaniteľný príjem v rozsahu 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy, sa pre výpočet zamestnaneckej prémie použije základ dane z 12- násobku minimálnej mzdy.

Zamestnanecká prémia za 12 kalendárnych mesiacov = 19 % x (NČZD – základ dane) = 19 % x (3 803,33 – 3 948,96) = 19% z – 145,63 € = -27,67 €. Keďže výsledok výpočtu je záporné číslo, zamestnancovi nevznikne nárok na zamestnaneckú prémiu.
Z tohto dôvodu nie je ani v RZD za rok 2015 označená voľba Spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu a riadok 9 – Zamestnanecká prémia je nula.

1 Základ dane z minimálnej mzdy za rok 2015 (4 560€ – 611,04€ = 3 948,96 €)

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via