Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO

V prípade, že si zamestnanec chce uplatniť NČZD na daňovníka, prípadne daňový bonus, je potrebné, aby podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmu do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia, v prípade, že dôjde k zmene.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2016

 

Zamestnanec, ktorý si chce u zamestnávateľa uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, podpíše do konca mesiaca, v ktorom nastúpi do zamestnania alebo každoročne najneskôr do 31.1.2016 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD), o ktorú si môže zamestnanec ponížiť mesačne základ dane, sa nezmenila ani v roku 2016, zostáva vo výške 316,94 € mesačne a 3 803,33 € ročne. Rovnako sa nezmenila ani výška daňového bonusu, zostáva vo výške 21,41 € mesačne a 256,92 € ročne.
Tento dokument v programe Olymp nájdete cez Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb.

Ak máte zamestnancov, ktorí podpísali Vyhlásenie už v roku 2015 a nenastala u nich žiadna zmena, postačí, pre rok 2016, podpísať V. časť Vyhlásenia na zdanenie príjmov:

V prípade, že v roku 2016 zmena nastala, túto je potrebné uviesť navyše v IV. časti Vyhlásenia. Pre rok 2016 bude v programe (od verzie 16.10) zapracované nové Vyhlásenie. Toto použijete pre zamestnancov, ktorí nastúpili / nastúpia do pracovného pomeru v roku 2016.

Program uplatní zamestnancovi NČZD a daňový bonus len v prípade, ak v Personalistike na karte Mzdové
údaje označíte Prehlásenie o dani a Odpočet nezd. časti na zamestnanca. Pre uplatnenie daňového bonusu je okrem toho potrebné mať pridané dieťa na karte Rodinné údaje a musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky na jeho uplatnenie.

Poberá niektorý z Vašich zamestnancov k 1.1.2016 (alebo skôr) starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok? Podľa §11 ods. 6 Zákona o dani z príjmov si nemôžu títo zamestnanci ponižovať mesačne základ dane o NČZD. Takíto dôchodcovia si môžu NČZD uplatniť až Ročnom zúčtovaní dane, pričom si uplatnia len rozdiel medzi ročnou nezdaniteľnou časťou základu dane a vyplateným dôchodkom.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via