Ako vyplatiť zamestnancovi odstupné alebo odchodné?

Zadanie odstupného a odchodného

 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v Zákonníku práce č. 311/2001 Z.z. § 63 ods.1 písm. a) a b) organizačné dôvody, alebo písm. c) ak zamestnanec stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo dohodou z tých istých dôvodov, vzniká nárok na odstupné.
Odstupné zadáte do výplaty zamestnanca zložkou mzdy 410 – odstupné. Do poľa Tarifa je potrebné zadať príslušné % (napr. ak vyplácate jednomesačné odstupné do tarify zadáte 100 %, ak dvojmesačné 200 %,…).
U zamestnanca pracujúceho 5 dní v týždni program vypočíta odstupné podľa vzorca:
Tarifa / 100 x ( 21,74 x hodinový priemer na dovolenku x denný úväzok)

Na našej webovej stránke v sekcii Podpora – Olymp-mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov nájdete pomocnú tabuľku pod názvom Výpovedné doby a výška odstupného pre rok 2016.

V Zákonníku práce §76a je definované, že zamestnancovi patrí odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada Sociálnu poisťovňu o dôchodok ešte pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Odchodné zadáte do výplaty zložkou mzdy 415 – odchodné. Do poľa Tarifa je znova potrebné zadať príslušné %. Program vypočíta odchodné podľa rovnakého vzorca ako pri odstupnom.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via