Ako generovať prevodné príkazy na strediská?

Generovanie prevodných príkazov podľa stredísk

 

Od verzie 16.50 sme do programu Olymp zapracovali možnosť generovania prevodného príkazu na strediská.

Prioritne je pri generovaní nastavené členenie za celú firmu bez členenia. Okrem tejto voľby je možné vybrať si:
– generovanie prevodného príkazu s členením na strediská až do štvrtej úrovne, pričom program vytvorí samostatný prevodný príkaz za každé stredisko zadané v Personalistike zamestnanca na karte Prac. údaje a prostriedky.
– generovanie prevodného príkazu len za zvolené stredisko. Program ponúkne možnosť výberu strediska zadaného v Štruktúre podniku. V prípade, ak sa má prevodný príkaz generovať vrátane podstredísk označíte voľbu vrátane podstredísk.

Účet príkazcu môžete zadať priamo na konkrétnom stredisku (Organizácia – Štruktúra podniku). V prípade, ak nebude číslo účtu strediska vyplnené, program uvedie Firemné číslo účtu zadané v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik).

Informáciu o tom, za aké stredisko bol prevodný príkaz vytvorený, si skontrolujete v stĺpci Stredisko.

Pri tvorbe prevodného príkazu sa nachádzajú aj (fiktívne) prevodné príkazy, ktorých členenie na strediská nie je možné, vzhľadom na to, že tieto údaje je potrebné vykazovať za celú firmu. Ide o:
– Prevod zo sociálneho fondu,
– Poukázanie daňového bonusu,
– Poukázanie zamestnaneckej prémie,
– Vrátenie preplatku z RZD,
– Vrátenie preplatku preddavkovej dane,
– Vrátenie preplatku zrážkovej dane.

Pri generovaní prevodného príkazu na strediská môže nastať situácia, že odvod na Daňový úrad bude na jednom stredisku záporný (napr. z dôvodu, že daňový bonus je vyšší ako odvodová povinnosť) a na ďalšom kladný. Ak bude na nejakom stredisku prevod na daň záporný, tento prevod je potrebné vymazať. Následne ručne znížite kladný prevod na daň na inom stredisku o čiastku mínusovej dane z vymazaného prevodného príkazu. Z toho dôvodu tiež odporúčame prevodný príkaz na daňový úrad generovať za celú firmu.

Ak pri tvorbe prevodného príkazu označíte voľby Zohľadniť fin. pohyby a Spojiť platby na rovn. účty s rovn. symbolmi a vyberiete možnosť generovania prevodného príkazu na strediská, program zohľadní tieto funkcie podľa zadaných stredísk.

V prípade, ak v predchádzajúcom období vznikol preplatok, resp. nedoplatok na preddavkovej dani, program automaticky vygeneruje ďalší riadok v prevodnom príkaze s preddavkovou daňou, kde tento rozdiel vysporiada.

 

Ak nie je vytvorený žiaden prevodný príkaz bez členenia a existuje nejaký zostatok na dani, program pri mesačnej uzávierke a pri tlači/exporte Prehľadu na DÚ upozorní na to, že je potrebné dogenerovať prevodný príkaz bez členenia so zohľadnením fin. pohybov.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link