Ktoré odvody neplatí starobný/invalidný dôchodca?

Evidencia dôchodkov – vplyv na odvody

 

Poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov, ktoré zamestnanec aj zamestnávateľ zaplatia. Rozdielna výška odvodového zaťaženia závisí od poberania konkrétneho dôchodku.
Ak je zamestnanec poberateľom starobného dôchodku v jeho Personalistike na karte Evidencia dôchodkov vyberiete dôchodok 1) starobný dôchodok.
Po zadaní starobného dôchodku, sa platia rôzne odvody do inštitúcií v závislosti od typu pracovnoprávneho vzťahu.
Aké poistné sa neplatí pri poberaní starobného dôchodku?

DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoVP – dohoda o vykonaní práce
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
PvN – poistenie v nezamestnanosti
ZP – zdravotné poistenie
NP – nemocenské poistenie
IP – invalidné poistenie

Miera invalidity, ktorá bola zamestnancovi priznaná, má rozdielny dopad na platenie odvodov. Z hľadiska výpočtu odvodov sa rozlišuje pokles schopnosti % vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 % a viac ako 70 %.

V prípade, ak zamestnanec má zdravotné obmedzenie v rozmedzí medzi 40 až 70 %, na karte Evidencia dôchodkov zaevidujete 3) invalidný dôchodok – invalidita 40-70%.

Aké poistné sa neplatí, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu 40 – 70 %?

Ak zamestnanec stratil schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 70%, je potrebné na karte Evidencia dôchodkov vybrať dôchodok 6) invalidný dôchodok – invalidita nad 70%.

Aké odvody neodvádzate do inštitúcií, ak má zamestnanec priznaný invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70 %?

Pri evidovaní dôchodku, je veľmi dôležité vybrať správny dôchodok. Nesprávny výber dôchodku môže spôsobiť, že zamestnancovi nebude správne vypočítaná mzda. Napr. ak vyberiete jednu z týchto možností:

 

  • dovŕšenie dôchodkového veku,
  • žiadosť o invalidný dôchodok,
  • žiadosť o starobný dôchodok

tak tieto voľby majú vplyv na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Nielen poberanie dôchodku ovplyvňuje výšku odvodov do inštitúcií. Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi preukazu Zdravotne ťažko postihnutých občanov, neplatia odvody v plnej sadzbe do ZP. To, že je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP zaevidujete v Personalistike na karte Mzdové údaje preukaz ZŤP.

Akým spôsobom preukaz ZŤP ovplyvňuje výšku odvodovej záťaže do inštitúcií?

Ak je zamestnanec zamestnaný na základe hlavného pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce na pravidelný alebo nepravidelný príjem, dohody o pracovnej činnosti na pravidelný alebo nepravidelný príjem, tak zamestnanec aj zamestnávateľ platia polovičné sadzby poistného ZP, t. j. zamestnanec namiesto 4% platí 2% a zamestnávateľ namiesto 10% platí len 5%.

Celkový prehľad odvodov (ktoré sa platia/neplatia) podľa poistných vzťahov, nájdete v tabuľkách Prehľad poistných odvodov (okrem dohôd) a Tabuľka odvodov z dohôd, ktoré sa nachádzajú na našej webovej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp – mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via