Ako stornovať prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní?

  • storno prihlášky do SP a ZP bolo do programu zapracované, aby ste už nemuseli manuálne vypisovať tlačivo na stránkach SP/ZP. Exportný súbor alebo dokument si môžete vytvoriť priamo v programe,
  • storno prihlášky využijete v prípade, že ste zamestnanca prihlásili do SP/ZP a on nenastúpi do zamestnania,
  • nový export zrušenia prihlásenia SP nájdete cez menu Exporty – časť Sociálna poisťovňa – Registračné listy FO,
  • storno prihlášky pre ZP je zapracované v menu Exporty – časť Zdravotné poisťovne – Storno prihlášky a odhlášky a taktiež v menu Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Storno prihlášky a odhlášky do ZP

 

Zrušenie prihlásenia do Sociálnej poisťovne

 

Od verzie 12.50 bol do programu Olymp zapracovaný nový typ exportu pre Sociálnu poisťovňu – Zrušenie prihlásenia, ktorý nájdete v menu Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO. Tento typ exportu sa odosiela Sociálnej poisťovni v prípade, ak zamestnanec nenastúpi do pracovného pomeru a do Sociálnej poisťovne už bola odoslaná prihláška.

Aby program vygeneroval Export pre Sociálnu poisťovňu – RLFO – Zrušenie prihlásenia, je potrebné mať v Personalistike na karte Pracovné pomery – Evidencia pracovných pomerov zadanú pracovnú zmluvu alebo dohodu. Pri generovaní exportu do SP – zrušenie prihlásenia bude program vyhodnocovať, či v zvolenom období má zamestnanec začiatok pracovnej zmluvy alebo dohody.

Ak vo zvolenom období program nájde začiatok PZ alebo dohody, vygeneruje export – zrušenie prihlásenia k dátumu vzniku pracovného pomeru alebo dohody. Ak vo zvolenom období program nenájde žiaden vznik pracovného pomeru alebo dohody, zobrazí nasledovné hlásenie:

Nakoľko od 1. 12. 2011 je každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 1 zamestnanca, povinný zasielať RLFO len elektronicky, dokument v papierovej forme RLFO – Zrušenie prihlásenia nie je v programe Olymp zapracovaný.

Storno prihlásenia do ZP

Storno prihlášky do ZP je možné tlačiť v papierovej forme a taktiež vygenerovať v elektronickej forme. Tlačivo si zobrazíte pomocou voľby Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Storno prihlášky do ZP.

Na tlačive program automaticky označí opravný výkaz a použije kód 2X. V prípade, že máte v ZP viac ako 2 zamestnancov, je potrebné zasielať zrušenie prihlášky v elektronickej forme. V programe Olymp si export vygenerujete pomocou menu Exporty – Export zdravotného poistenia – Storno prihlášky.

Program vygeneruje zamestnancovi Storno prihlášky len v prípade, že v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Vznik a zánik ZP bude u zamestnanca zadaná zdravotná poisťovňa. Ak program vo zvolenom období nájde v Personalistike dátum vzniku ZP, vygeneruje storno prihlášky k tomuto dátumu. Ak vo zvolenom období program nenájde žiaden vznik ZP, zobrazí nasledovné hlásenie:

Pracovný pomer vzniká dňom nástupu zamestnanca do práce. Ak zamestnanec nenastúpi do práce a stornujete prihlášky do SP a ZP je potrebné, aby ste zamestnanca buď z Personalistiky úplne vymazali alebo ak si chcete ponechať údaje o zamestnancovi z evidenčných dôvodov, je potrebné vymazať jeho pracovný pomer a zdravotnú poisťovňu.

Ak sa rozhodnete pre možnosť úplne vymazať zamestnanca z Personalistiky je potrebné, aby ste cez menu Firma – Nastavenia odznačili voľbu Zákaz vymazania prac. z pers. (túto voľbu odporúčame následne označiť späť, aby nedošlo omylom k vymazaniu ďalších zamestnancov).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via