Ako vysporiadať neoprávnene uplatnenú výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ?

V prípade, že si študent uplatnil výnimku z dôchodkového poistenia pri DBPŠ, aj napriek tomu, že na ňu nemal nárok (uplatňoval si ju napr. u iného zamestnávateľa), je potrebné:

 • doprihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie,
 • zaslať opravné výkazy,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so zamestnancom,
 • vysporiadať rozdiel na poistnom so SP.

 

Oprava neoprávnene uplatnenej výnimky na dôchodkové poistenie pri Dohode o brigádnickej práci študentov

 

V prípade, že ste zamestnancovi pracujúcemu na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) neoprávnene uplatnili výnimku z platenia dôchodkového poistenia (DP), napr. zamestnanec Vám neoznámil, že u iného zamestnávateľa má, v rovnakom mesiaci, ešte ďalšiu dohodu, na ktorej si uplatnil výnimku z DP, je potrebné postupovať nasledovne.

V prvom rade je potrebné zamestnanca správne zaevidovať v registri Sociálnej poisťovne (SP). Zmenu vykonáte podľa inštrukcií príslušnej pobočky SP (nakoľko je potrebné zrušiť uplatnenie výnimky).

Následne je potrebné v Personalistike v Pracovných pomeroch odznačiť Výnimku z dôchodkového poist. (ak bola výnimka z dôchodkového poistenia uplatnená od vzniku dohody a nemala byť).

Na karte Mzdové údaje odznačíte pole Výnimka z dôch. poist. a to vo všetkých mesiacoch, v ktorých sa daná výnimka uplatniť nemala.

V ďalšom kroku je potrebné zaslať do SP opravný výkaz, môžete ho vytvoriť dvomi spôsobmi:
a) Opravné výkazy vytvoríte cez program Olymp
1. v mesiaci, za ktorý sa posiela opravný mesačný výkaz, vstúpite do výplaty a program automaticky upraví vymeriavací základ na starobné a invalidné poistenie a dopočíta odvody. Výplatu potvrdíte cez OK a vyexportujete opravný výkaz,
2. ďalej pokračujete až bodom 4 (nižšie).
b) Opravné výkazy nevytvárate cez program Olymp, ale manuálne cez stránku SP
3. vytvoríte opravné výkazy manuálne cez stránku SP,
4. vstúpite do výplaty cez Oprav, nastavíte sa na zrážku invalidné poistenie, zrážku si otvoríte cez Oprav, alebo dvojklikom. V danej zrážke:

 • Základ Organizácia aj Pracovník bude automaticky programom prepočítaný (nebude už uplatnená výnimka z DP), bude už taký, z akého sa malo platiť IP,
 • Čiastka Organizácia aj Pracovník bude taktiež automaticky programom prepočítaná a túto je potrebné upraviť ručne na takú sumu, aká bola reálne v danom mesiaci odvedená (pri uplatnení výnimky z DP),
 • Doplatok prepíšete na „0“.
 • Rovnako je potrebné opraviť aj zrážku starobné poistenie a rezervný fond solidarity. Týmto spôsobom opravíte výplaty za všetky mesiace, ktorých sa oprava týka.

Touto úpravou sa zabezpečí, že vo výplate zamestnanca v opravovaných mesiacoch ostane pôvodný základ dane – nebude potrebné zasielať opravné prehľady na DÚ a taktiež sa nezmení výplata zamestnanca. Výplatu už nie je potrebné ďalej upravovať a ostane v programe ďalej v takomto stave.

Doplatenie poistného
5. poistné za predchádzajúce mesiace doplatíte v aktuálnom mesiaci, ale až po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP (pred úpravami nižšie uvedenými). Po odoslaní riadneho mesačného výkazu do SP za daný mesiac (napr. za september) vstúpite do výplaty a pridáte zrážky na invalidné, starobné poistenie aj rezervný fond solidarity s nulovým základom. Zadáte čiastky, ktoré je potrebné doplatiť do SP za predchádzajúce mesiace (za zamestnanca aj organizáciu), ak sa jedná o doplatenie poistného na dané poistenie za viac mesiacov, čiastky je potrebné spočítať a zadať jednou sumou.

6. Prehľad na DÚ je potrebné odoslať až po pridaní zrážok na invalidné a starobné poistenie a po vygenerovaní prevodných príkazov na DÚ.
7. Nesprávne odvedené poistné je potrebné podľa pokynov zo SP zaplatiť:

 • samostatnými platbami za bežné poistné a za doplatky poistného – t. j. prvý prevodný príkaz vygenerujete ešte pred zadaním zrážok poistného na SP do výplaty, a druhý prevodný príkaz dogenerujete po zadaní týchto zrážok s označením voľby „Zohľadniť finančné pohyby“,
  alebo
 • jednou platbou spolu – prevodné príkazy generujete až po zadaní zrážok poistného na IP a SP do výplaty.

Pozn. Ak by už zamestnanec vo firme nepracoval, napriek tomu je potrebné vygenerovať mu mzdu a pridať zrážky na IP a SP. Zamestnanca je potrebné kontaktovať a požiadať ho o zaplatenie poistného (napr. vkladom do pokladne). Po zaplatení poistného zamestnancovi vystavíte nové Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link