Menu

Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných

Úľavu na zdravotné a sociálne poistenie  (okrem úrazového a garančného poistenia) je možné uplatniť (na zamestnanca a zamestnávateľa) len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, pričom:
– odvodovú úľavu možno uplatniť max. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
– mesačný príjem zamestnanca nemôže byť vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer,
Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca platí odvod len na úrazové a garančné poistenie.
Zamestnanec s odvodovou úľavou sa prihlasuje:
– do SP na RLFO s kódom 14 (resp. ZECDN) a
– do ZP pod 2 kódmi 2 Z a 1W Z, pričom sadzba poistného za zamestnanca aj zamestnávateľa na výkaze je 0 %.
Viac o zamestnancoch s odvodovou úľavou sa dozviete v prílohe.
Podmienky na uplatnenie odvodovej úľav sa pre pracovný pomer, ktorý začal od 15.12.2015 a neskôr, rozšírili o novú skupinu zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov (NRO).
Bližšie informácie o rozšírení odvodovej úľavy nájdete v prílohe.
Viac informácii pre uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese si môžete prečítať v odbornom článku.
KROS
Copy link