Prispieva zamestnanec alebo zamestnávateľ do SDS alebo DDS?

Ako zaevidovať príspevky do 2. a 3. piliera dôchodkového sporenia?

 

Príspevok na starobné dôchodkové sporenie (SDS) – 2. pilier
Z hľadiska Zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení sú dva druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie:
1. povinné,
2. dobrovoľné.

1. Účasť zamestnanca v 2. pilieri zaevidujete v Personalistike u zamestnanca na karte Mzdové údaje označením voľby Pracovník zúčastnený v 2. pilieri SDS.

Políčko nemá vplyv na samotný výpočet výplat (neovplyvňuje odvody do inštitúcií). Po jeho označení program na výplatnej páske (výpis zložiek a tajný formát) rozčlení sadzbu starobného poistenia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ príspevky odvádza do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne zasiela do SDS.

2. Okrem povinných príspevkov do Sociálnej poisťovne si môže zamestnanec odvádzať aj dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie. Po vzájomnej dohode môže za zamestnanca príspevky odvádzať zamestnávateľ, pričom je o tom potrebné uzatvoriť písomnú Dohodu o zrážkach zo mzdy. Dobrovoľný príspevok zamestnanca na SDS sa zráža z čistej mzdy zamestnanca.

V programe OLYMP je možné pridať zamestnancovi dobrovoľný príspevok na SDS v evidencii Personalistika na karte Zrážky. Po nastavení prepínača na poistné a daň je možné v rozbaľovacom zozname v poli Názov zrážky vybrať Dobrovoľné star. dôchod. sporenie.

Pomocou tlačidla lupkyje potrebné vybrať poisťovňu, do ktorej bude zamestnávateľ za zamestnanca odvádzať dobrovoľné príspevky. Ak v zozname bankových účtov danú poisťovňu ešte nemáte zaevidovanú, je potrebné pridať bankový účet danej poisťovne.

Do riadku Pracovník sa zadáva percento alebo čiastka, ktorá sa bude zamestnancovi mesačne zrážať. Základ nie je potrebné vypĺňať, program ho automaticky doplní po vypočítaní mzdy. Po označení políčka Dohoda o zrážkach a po vyplnení príslušných údajov je možné vytlačiť dokument Dohoda o zrážkach zo mzdy (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). V tomto prípade je potrebné zadať aj účel zrážky do políčka Popis.

V spodnej časti Vyplatiť je možné zvoliť prepínač individuálne alebo spoločne.
Individuálne zvolíte vtedy, ak zamestnávateľ bude sumy dobrovoľných príspevkov odvádzať za každého zamestnanca zvlášť. Pomocou tlačidla Výber účtu je potrebné vybrať účet príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Spoločne zvolíte vtedy, ak za všetkých zamestnancov bude zamestnávateľ odvádzať príspevky spolu v jednej sume.

Pokiaľ zamestnávateľ odvádza príspevky spoločne, je povinný odovzdávať aj rozpis platieb. Tlačivo Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie-rozpis.

Ak chcete zasielať rozpis elektronicky, export príspevkov vo formáte xml je možné vytvoriť cez Exporty – DSS (II pilier), kde je možné zvoliť Hromadný export, ktorým vytvoríte naraz rozpis príspevkov pre všetky správcovské spoločnosti, do ktorých si zamestnanci prispievajú, alebo export pre konkrétnu správcovskú spoločnosť (AXA, NN, DSS Poštovej banky, AEGON, Generali, Alianz). Do riadku Vypracoval a Telefón program vyplní údaje, na základe zadaných údajov z menu Organizácia – Podnik – Kontakty.

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) – 3. pilier

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie môže platiť aj zamestnanec aj zamestnávateľ. Zrážku na doplnkové dôchodkové sporenie môžete zadať v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez Pridaj. Zvolíte prepínač poistné a daň, z rozbaľovacieho zoznamu Názov zrážky vyberiete doplnkové dôchodkové sporenie a zadáte poisťovňu (s ktorou má zamestnanec zmluvu). V prípade, že na DDS si prispieva len zamestnanec, v spodnej časti formulára Vyplatiť zvolíte prepínač individuálne. Vyberiete účet DDS a vyplníte čiastku za zamestnanca. Ak na DDS prispieva aj zamestnávateľ, zvolíte prepínač spoločne. Po označení políčka Uplatniť ako NČZD sa príspevky za zamestnanca na DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť základu dane v ročnom zúčtovaní dane.

Rozpis príspevkov pre jednotlivé spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Doplnkové dôchodkové sporenie, kde si môžete zvoliť Automatickú tlač výkazov (zobrazia sa všetky výkazy pre odvod poistného do DDS) alebo Ručný výber
(umožňuje vybrať výkaz len pre jednu Vami vybratú poisťovňu).

Export príspevkov vo formáte xml môžete vytvoriť cez Exporty – DDS (III. pilier), kde máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne konkrétnu spoločnosť, pre ktorú chcete rozpis príspevkov exportovať.

Príspevok zamestnávateľa do 3.piliera DDS vstupuje do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie a do základu dane pre účely zdanenia. Nevstupuje do hrubej mzdy. Príspevok zamestnanca na DDS sa zráža priamo z čistej mzdy zamestnanca.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via