Ako poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc z prostriedkov Sociálneho fondu?

Sociálna výpomoc z prostriedkov SF oslobodená od dane

 

Od 1.1.2016 sociálna výpomoc vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu je v niektorých prípadoch oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti.

Jedná sa o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu :

  • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
  • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
  • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak je takýto príjem vyplatený do úhrnnej výšky 2000 € ročne u jedného zamestnávateľa, je oslobodený od dane a odvodov. Pričom tento príjem môže byť poskytnutý aj viac krát počas roka, nemusí byť vyplatený naraz jednou sumou.

V prípade, ak suma sociálnej výpomoci zo SF presiahne hodnotu 2 000 € ročne, do základu dane a do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa zahrnie len suma vyplatená nad 2 000 € za zdaňovacie obdobie. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne a po jej prekročení automaticky vypočíta odvody a daň.

V menu Mzdové funkcie – Mzdová osnova pribudla nová zložka mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF. Ak príspevok na sociálnu výpomoc oslobodený od dane už poskytol iný zamestnávateľ, je nutné použiť zložku mzdy 512 príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

Zamestnanec má v pracovnej zmluve dohodnutú mesačnú mzdu vo výške 405 €. Zamestnávateľ mu vyplatil sociálnu výpomoc z prostriedkov SF dva krát a to v januári 2016 vo výške 1 700 € a vo februári 2016 vo výške 800 €. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka.
Aké odvody a daň zaplatí zamestnanec v mesiaci január 2016 a február 2016?

Príjem zamestnanca v januári 2016: 405 € + 1 700 € = 2 105 €
1 700 € < 2 000 €
Sociálna výpomoc zo SF v januári 2016 nepresiahla sumu 2 000 €, odvody a daň sa odvedú len z mesačnej mzdy 405 €.


Vymeriavací základ z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP = 405,00 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% zo 405 € = – 54,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka  = – 316,94 €
Základ dane = 33,79 €
Preddavok na daň (19% z 33,79) po zaokrúhlení = 6,42 €

V januári 2016 zamestnanec zaplatí odvody do SP a ZP vo výške 54,27 € z vymeriavacieho základu 405 € a daň vo výške 6,42 €. Príjem zamestnanca vo februári 2016: 405 € + 800 € = 1 205 €. Sociálna výpomoc zo SF (1 700 € január 2016 + 800 € február 2016) > 2 000 €. Vo februári 2016 došlo už k prekročeniu sumy 2 000 €, odvody na sociálne a zdravotné poistenie budú vypočítané zo sociálnej výpomoci prevyšujúcej sumu 2 000 €, tzn. zo sumy 500 € (2 500 € – 2 000 €).

Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP                        = (405 € + 500 €) = 905 €
Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4% z 905 €) = – 121,27 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka = – 316,94 €
Základ dane = 466,79 €
Preddavok na daň (19% z 466,79) po zaokrúhlení = 88,69 €

Zamestnanec zaplatí vo februári 2016 odvody do SP a ZP vo výške 121,27 € z vymeriavacieho základu 905 € a daň vo výške 88,69 €.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link