Ako poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc z prostriedkov Sociálneho fondu?

Sociálna výpomoc z prostriedkov SF oslobodená od dane

 

Sociálna výpomoc vyplatená z prostriedkov sociálneho fondu je v niektorých prípadoch oslobodená od daňovej a odvodovej povinnosti.

Jedná sa o sociálnu výpomoc vyplatenú z dôvodu:

  • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
  • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
  • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Ak je takýto príjem vyplatený do úhrnnej výšky 2000 € ročne u jedného zamestnávateľa, je oslobodený od dane a odvodov. Pričom tento príjem môže byť poskytnutý aj viac krát počas roka, nemusí byť vyplatený naraz jednou sumou.

V prípade, ak suma sociálnej výpomoci zo SF presiahne hodnotu 2 000 € ročne, do základu dane a do vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa zahrnie len suma vyplatená nad 2 000 € za zdaňovacie obdobie. Program sleduje úhrnnú výšku 2000 € ročne a po jej prekročení automaticky vypočíta odvody a daň.

V menu Mzdové funkcie – Mzdová osnova je zložka mzdy 513 sociálna výpomoc zo SF. Ak príspevok na sociálnu výpomoc oslobodený od dane už poskytol iný zamestnávateľ, je nutné použiť zložku mzdy 512 príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  16.11.2016

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link