Ako vypočítam mzdy zamestnancov ak ich odmeňujeme podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Od verzie 13.00 môžete v programe počítať mzdy už aj pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Túto funkčnosť programu ocenia najmä mzdári, ktorí počítajú mzdy pre zamestnancov škôl, obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií.

V Mzdovej osnove nájdete zložky mzdy pre verejnú správu, náhrady a príplatky mzdy sa vypočítavajú z funkčného platu,

Dokumentoch sú zostavy špeciálne pre verejnú správu:

– Oznámenie o výške a zložení funkčného platu,

– Započítaná prax,

– Prehľad mzdového zaradenia zamestnancov.

Verejný záujem v programe Olymp

 

V programe Olymp je tiež možné spracovanie miezd zamestnancom pracujúcim vo verejnej správe, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (týka sa napríklad vyšších územných celkov, verejných a štátnych vysokých škôl, cirkevných a súkromných škôl, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií).

Ak zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnej správe, je potrebné označiť v podnikových údajoch v menu Organizácia – Podnik – pole „Verejná správa“. Po tomto označení bude sprístupnené v programe Olymp evidovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe a taktiež aj výpočet ich miezd v zmysle legislatívy.

Na základe tohto označenia následne pri pridávaní pracovného pomeru (prípadne zmeny pracovnej zmluvy) v Personalistike na karte Pracovné pomery vyberiete, či bude zamestnanec odmeňovaný podľa Zákonníka práce alebo podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme:

Ak zvolíte odmeňovanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, program automaticky pridá tie náležitosti pracovného pomeru, ktoré je potrebné dohodnúť pre zamestnanca vo verejnej správe. Na záložke Plat a zaradenie definujete, podľa akej Tarifnej tabuľky bude zamestnanec odmeňovaný, jeho Platovú triedu a Platový stupeň / Pracovnú triedu a ďalšie náležitosti, ktoré sa následne prenášajú na Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Zložky mzdy a príplatky, ktoré sú súčasťou platu zamestnanca, sa definujú v Personalistike na karte Zložky mzdy.

Do Mzdovej osnovy sme pridali nové zložky mzdy pre verejnú správu, ktoré sa sprístupnia len v prípade, že v podnikových údajoch bude označené pole „Verejná správa“. Ako základnú zložku mzdy pre zamestnancov vo verejnej správe je potrebné používať zložku mzdy 15 – Tarifná mzda alebo 17 – Osobný plat z dôvodu správneho výpočtu príplatkov a náhrad mzdy podľa zákona o verejnom záujme.

V prípade, že sa mení tarifa jednotlivých zložiek mzdy, je potrebné pôvodnú zložku mzdy ukončiť a pridať novú zložku mzdy (s novým dátumom platnosti). Napríklad u pedagogických zamestnancov sa každoročne mení tarifa, preto je potrebné v zadanej zložke mzdy vyplniť pole „Dátum do“ a pridať novú zložku mzdy s novou platnosťou.

Takto zadané zložky mzdy budú uvedené na dokumente Oznámenie o výške a zložení funkčného platu, ktoré je možné priamo z programu vytlačiť (Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Oznámenie o výške a zložení funkčného platu).

Pri generovaní sú tieto zložky mzdy automaticky pridané do výplaty zamestnanca. Ak pridáme do vygenerovanej výplaty napríklad čerpanie dovolenky, program vypočíta náhradu za dovolenku v zmysle Zákona o výkone práce vo verejnom záujme (nie je potrebné ručne prepočítať náhradu príjmu).

Okrem dokumentu Oznámenie o výške a zložení funkčného platu sme pre zamestnancov vo verejnej správe zapracovali aj ďalšie dokumenty:
Započítaná prax (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Odpracované roky zamestnancov),
Prehľad mzdového zaradenia zamestnancov (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via