Ako sa dá vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru, kde by bol zadaný aj dôvod – podľa akého § Zákonníka práce končí pracovný pomer?

Ak pracovný pomer končí zo strany zamestnávateľa, v programe môžete na dokument Ukončenie pracovného pomeru zadať aj dôvod – podľa akého § Zákonníka práce končí pracovný pomer.

Dochádza ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca zo strany zamestnávateľa?

 

V programe môžete na dokument Ukončenie pracovného pomeru zadať aj dôvod podľa akého § Zákonníka práce končí pracovný pomer. Stačí, aby ste v Personalistike v Pracovných pomeroch v Hlavnom pracovnom pomere, alebo v dohode pri dátume ukončenia vyplnili položku Podľa, kde nájdete všetky paragrafy Zákonníka práce, v zmysle ktorých môže zamestnávateľ so zamestnancom ukončiť pracovný pomer.

Pracovný pomer HPP môže zamestnávateľ skončiť Podľa:

 • § 60 – dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • § 63 ods. 1 písm. a) skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa,
 • § 63 ods. 1 písm. b) skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca,
 • § 63 ods. 1 písm. c) skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo zdravotných dôvodov zamestnanca,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa
 • predpoklady na výkon práce,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa
 • požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce,
 • § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec neuspokojivo plní prac. úlohy,
 • § 63 ods. 1 písm. e) skončenie pracovného pomeru výpoveďou, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s
 • ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede,
 • § 68 ods. 1 písm. a) okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že bol zamestnanec právoplatne
 • odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 • § 68 ods. 1 písm. b) okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu,
 • § 71 skončenie pracovného pomeru na dobu určitú,
 • § 72 skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca nie sú v programe zapracované, nakoľko ak pracovný pomer končí zamestnanec, ukončenie pracovného pomeru nevystavuje zamestnávateľ. Zamestnanec podáva zamestnávateľovi Ukončenie pracovného pomeru sám a sám aj uvádza dôvod ukončenia. V tomto prípade stačí, aby ste položku Podľa v pracovných pomeroch nevyplnili resp. zvolili prázdny riadok.

Následne, cez Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy môžete vytlačiť dokument Ukončenie pracovného pomeru.

Rovnako môžete postupovať pri ukončení dohody, ktorú môže zamestnávateľ ukončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením.

Následne, cez Tlač – Tlač – Personalistika – Dohody o prácach mimo prac. Pomeru – Ukončenie pracovného pomeru môžete vytlačiť dokument Ukončenie dohody.

Máte zamestnanca, u ktorého dochádza k nástupu alebo k ukončeniu pracovného pomeru (HPP, dohody)?

Pre tlač a export všetkých náležitostí s tým súvisiacich už nie je potrebné pridávať do Ročného kalendára (cez Mzdy – Kalendár) mesiac, kedy pracovný pomer začína alebo končí. Na tlačovom formulári ako aj pri exporte stačí zvoliť požadované Obdobie.

Pri tlači:

Dokumenty, ktoré je možné tlačiť bez pridania mesiaca:

 • Pracovná zmluva,
 • Zmena v pracovnej zmluve,
 • Dodatok k pracovnej zmluve,
 • Ukončenie pracovného pomeru,
 • Dohoda o pracovnej činnosti,
 • Dohoda o vykonaní práce,
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov,
 • Ukončenie dohody,
 • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca,
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti,
 • Pridelené pracovné prostriedky,
 • Protokol o prevzatí pracovných prostriedkov,
 • Protokol o odovzdaní pracovných prostriedkov,
 • Prihlášky a odhlášky do ZP,
 • Zmeny platiteľa zdrav. poist.,
 • Registračný list fyzickej osoby.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link