Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov

  Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom Pri rozpočítavaní príjmu na mesiace, v ktorých už mal zamestnanec príjem a zaplatil z neho odvody na sociálne poistenie, je potrebné prihliadnuť na maximálne vymeriavacie základy: – ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu sa za daný mesiac už nevypočíta žiadne poistné. – ak zamestnanec v niektorom z mesiacov už zaplatil odvody na sociálne poistenie z nižšej sumy ako z maximálnych vymeriavacích základov, pri rozpočítaní príjmu vyplateného za daný mesiac sa vypočíta poistné len do výšky maximálnych vymeriavacích základov. Toto poistné bude uvedené na novom tlačive Výkaz poistného a príspevkov. a) príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru Ak zamestnávateľ vyplatí po skončení pracovného pomeru zamestnancovi s pravidelným alebo s nepravidelným príjmom nejaký zdaniteľný príjem, je potrebné aj z tohto príjmu zaplatiť odvody na sociálne poistenie. Tento vyplatený príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania pracovného pomeru v poslednom kalendárnom roku a za tieto obdobia vypočítať príslušné odvody poistného. Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.1.2013 do 30.4.2016. V júli 2016 (mzda za mesiac jún 2016) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi polročnú odmenu vo výške 620 €.   Zamestnanec mal v predošlých mesiacoch nasledovné príjmy: január 2016 – 620 €, február 2016 – 620 €, marec – 620 €, apríl – 1 006,31 €. Mzda za mesiac jún 2016: Rozpočítané príjmy je možné si skontrolovať v evidencii Výpočet miezd vo výplate zamestnanca na záložke Zrážky. Cez oprav je potrebné vstúpiť napr. na nemocenské poistenie a zvoliť si Rozpis zrážky, kde sa zobrazia jednotlivé mesiace za ktoré bol príjem rozpočítaný a tiež výška jednotlivých čiastok a Vymeriavacích základov. Z polročnej odmeny sa vypočítajú odvody na soc. poistenie za všetky mesiace v poslednom roku, kedy trval daný prac. pomer (január až apríl 2016). Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na každý kalendárny mesiac je 155 € (620 : 4). Zamestnanec zaplatil v jednotlivých mesiacoch odvody na sociálne poistenie z vymeriavacích základov: Január 2016 – VZ 620 € Február 2016 – VZ 620 € Marec 2016 – VZ 620 € Apríl 2016 – VZ 1 006,31 € Nakoľko zamestnanec v jednotlivých mesiacoch neprekročil maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie, odvod bude vykonaný v plnej výške 155 € za zamestnanca aj zamestnávateľa za všetky 4 mesiace. Na Výkaze poistného a príspevkov bude uvedený VZ za mesiace január, február, marec, apríl 2016 vo výške 155 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2016. Na kontrolu vymeriavacích základov si môžete z programu vytlačiť aj dokument Prehľad vymeriavacích základov na sociálne poistenie – VPP (Tlač – Tlač – Odvody poistného – Prehľad odvodov-mesačný -Podľa odvodov – VPP). Tento dokument obsahuje rozpis vymeriavacích základov na sociálne poistenie u zamestnancov, ktorým je vyplatený príjem po ukončení pracovného pomeru alebo u zamestnancov s nepravidelným príjmom. Riadok „podklady“ obsahuje vymeriavacie základy, ktoré boli vypočítané v predchádzajúcich výplatách a riadok „akt. mesiac“ zobrazuje vymeriavacie základy z aktuálnej výplaty rozpočítané aj na predchádzajúce mesiace. Pracovný pomer zamestnanca s pravidelným príjmom trval u zamestnávateľa od 1.2.2011 do 30.4.2011. V období od 1.3.2011 do 31.3.2011 si zamestnanec čerpal neplatené voľno (prerušenie). V júli 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi mimoriadnu odmenu vo výške 155,50 €. Táto odmena, ktorá bola vyplatená zamestnancovi po skončení pracovného pomeru, sa rozpočíta len na apríl 2011. Pri rozpočítavaní sa pritom prihliada na maximálny vymeriavací základ. Na Výkaze poistného a príspevkov za rok 2011 bude uvedený VZ za mesiac apríl 2011 vo výške 155,50 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 07/2011. b) zamestnanci s nepravidelným príjmom Pokiaľ zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s nepravidelným príjmom (spoločník, štatutár s nepravidelným príjmom) príjem zo závislej činnosti (zdaniteľný príjem), tento príjem je potrebné rozpočítať na kalendárne mesiace trvania jeho právneho vzťahu k zamestnávateľovi okrem období, v ktorých už bol vykonaný výpočet odvodov z maximálnych vymeriavacích základov. Zamestnanec s nepravidelným príjmom je iba povinne dôchodkovo poistený, t. j. platí odvody iba na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí rovnaké poistné za tohto zamestnanca, t. j. starobné a invalidné poistenie a tiež aj poistné do rezervného fondu solidarity. Od 1.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne spoločníka ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. Tomuto spoločníkovi vyplatil v apríli 2011 (mzda za marec 2011) odmenu spoločníka vo výške 4 500 €.   Odmenu rozpočítame na mesiace január, február a marec 2011. Pomerná časť odmeny, ktorá pripadá na jeden mesiac, je 1 500 € (4 500 € : 3). Odvody na starobné poistenie (SP), invalidné poistenie (IP) a rezervný fond solidarity (RFS) sa vypočítajú z vymeriavacieho základu vo výške 1 500 €. Na Výkaze poistného a príspevkov sa uvedú VZ za mesiace január, február a marec 2011 vo výške 1 500 € a príjmy zúčtované v mesiaci obdobie 04/2011. Od 19.1.2011 prihlásil zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne štatutára ako zamestnanca s nepravidelným príjmom. V marci 2011 (mzda za mesiac február 2011) mal štatutár vyplatenú odmenu štatutára vo výške 4 000 €. Túto odmenu rozpočítame na mesiace január a február 2011. Pomerná časť odmeny bude vo výške 2 000 € (4 000 € : 2). Avšak v mesiaci január 2011 trvalo dôchodkové poistenie len 13 dní, musíme najskôr vypočítať maximálny VZ na dni poistného v tomto mesiaci (2 978 : 31 = 96,0645…= 96,06 € na 1 deň po zaokrúhlení * 13 dní = 1 248,78 €). To znamená, že odvody na SP, IP a RFS budú za mesiac január 2011 vypočítané len z maximálneho VZ vo výške 1 248,78 €. Za mesiac február 2011 bude vypočítané z VZ vo výške 2 000 €. Tento istý štatutár dostane vyplatenú ďalšiu odmenu, a to v mesiaci júl 2011 (mzda za mesiac jún 2011) vo výške 5000 €. Odmenu štatutára rozpočítame na mesiace v poslednom roku okrem mesiacov, v ktorých už bol dosiahnutý maximálny VZ, čiže na mesiace február až jún 2011 (v mesiaci január 2011 už bolo vypočítané poistné z maximálneho VZ). Na jeden mesiac pripadá pomerná časť odmeny vo výške 1 000 € (5 000 € : 5). Keďže v mesiaci február 2011 už bolo vypočítané poistné z VZ vo výške 2 000 €, vypočítame odvody len zo sumy 978 € (vzhľadom k maximálnemu VZ vo výške 2 978 € – 2 000 €).

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link