Odmena ovplyvňujúca výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch?

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

  Zákon č. 311/2001 Zákonník práce, § 134 ods. 7 Ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu mzda (časť mzdy), ktorá sa poskytuje za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa určí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje…. Pri určovaní pomerných častí mzdy zamestnávateľ prihliada na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie. KOMENTÁR: V prípade, že bola zamestnancovi vyplatená odmena ovplyvňujúca výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch (ročná odmena, polročná odmena,…), výpočet priemerného zárobku sa modifikuje tak, že z tejto odmeny (napr. ročnej) sa do priemerného zárobku postupne „rozpúšťajú“ štvrtiny odmeny. Zároveň je však potrebné upraviť každú túto pomernú časť (štvrtinu) podľa počtu odpracovaných hodín v rozhodujúcom období (t.j. ak mal zamestnanec v RO napr. PN, pomerná časť odmeny sa poníži o dni/hodiny PN, ak mal zamestnanec v RO napr. nadčasy, pomerná časť odmeny sa navýši o dni/hodiny nadčasov). Zložky mzdy, ktoré ovplyvňujú v Olympe výpočet priemerného zárobku vo viacerých štvrťrokoch: 127_vernostný prídavok baníkom zo mzdových prostriedkov (4 štvrťroky) 235_polročná odmena (2 štvrťroky) 245_trištvrteročná odmena (3 štvrťroky) 252_ročná odmena (4 štvrťroky) 256_ročná odmena za predchádzajúci rok (4 štvrťroky) 455_odmena pri pracovnom jubileu (4 štvrťroky) 456_odmena pri životnom jubileu (4 štvrťroky) Zoznam priemerných hodinových zárobkov zamestnancov vo zvolenom štvrťroku ako aj údaje potrebné pre výpočet tohto priemerného zárobku môžete vidieť na dokumente Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (Tlač – Tlač – Dovolenky – Priemerný zárobok).   VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE I. Q 2011: – Zamestnanec odpracoval menej ako mal – bol napr. PN Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €). Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 326,09 €. Odpracované hodiny v RO: 464 hodín (64 hodín neodpracoval – bol PN). – Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 € (pomerná časť 250 €). Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = október 2010, november 2010, december 2010): 1 565,22 €. Odpracované hodiny v RO: 552 hodín (24 hodín mal nadčas). Fond pracovného času v RO: 528 hodín. ZAOKRÚHĽOVANIE – zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmeny prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t.j. v uvedených príkladoch suma odmeny 219,6969… sa zaokrúhli na sumu 219,70 €, suma 261,3636 sa zaokrúhli na sumu 261,37 €). – zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky. VÝPOČET PRIEMERNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU PRE II. Q 2011: – Zamestnanec odpracoval viac ako mal – mal nadčas Ročná odmena v decembri 2010: 1 000 €. Polročná odmena v januári 2011: 600 €. Mzda v RO (rozhodujúce obdobie = január 2011, február 2011, marec 2011): 1 543,48 €. Odpracované hodiny v RO: 528 hodín (16 hodín mal nadčas). Fond pracovného času v RO: 512 hodín. Odmeny ovplyvňujúce viacero štvrťrokov: Ročná odmena: 250 € Polročná odmena: 300 € Súčet odmien: 250 + 300 = 550 €. Následne túto sumu pripočítame k mzde v RO a upravíme podľa počtu odpracovaných hodín. ZAOKRÚHĽOVANIE – zaokrúhľovanie alikvotnej sumy odmien prepočítanej podľa počtu odprac. hodín v Eur je na 2 desatinné miesta nahor (t. j. v uvedenom príklade sa suma odmeny 567,1875… zaokrúhli na sumu 567,19 Eur). – zaokrúhľovanie hodinového priemerného zárobku v EUR je na 4 desatinné miesta matematicky.

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link