Prečo je rozdielna suma NČZD v Potvrdení o zdaniteľnej mzde a v RZD ?

Prečo je suma nezdaniteľnej časti na daňovníka iná na Potvrdení o zdaniteľnej mzde ako v ročnom zúčtovaní dane?

 

 

Daňovník má možnosť znížiť si základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD). NČZD je závislá od výšky sumy životného minima a zároveň aj od výšky samotného základu dane na daňovníka.

Základ dane je možné znížiť najviac o 19,2-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. V roku 1016 sa táto suma nezmenila, je vo výške 198,09 €.

198,09 € x 19,2 = 3 803,328 = 3 803,33 €/rok po zaokrúhlení nahor
(198,09 * 19,2) /12 = 3 083,328 / 12 = 316,94 €/mesiac po zaokrúhlení nadol

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa podľa Oznámenia Ministerstva financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Ak si zamestnanec uplatňoval NČZD mesačne po celý rok, uplatnil si NČZD vo výške 316,94 * 12 = 3 803,28 €.

Na Potvrdení o zdaniteľnej mzde sa uvádza suma NČZD, ktorú zamestnávateľ reálne pri výpočte mzdy zamestnanca zohľadnil. Preto na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2016 sa zamestnancovi uvedie skutočne uplatnená suma 3 803,28 €.

Rozdiel medzi ročnou NČZD a mesačne uplatnenou NČZD 3 803,33 – 3 803,28 = 0,05 € sa zamestnancovi zohľadní pri výpočte RZD (alebo pri podávaní daňového priznania) za rok 2016.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2016:

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via