Menu

Odvod dane

4 najčastejšie dôvody prečo Olymp nevygeneruje odvod dane

 

Každý mesiac spracujete mzdy a následne vytvoríte prevodné príkazy. Avšak tentokrát program nevygeneroval odvod na daňový úrad. Prečo? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

1. Nízky príjem zamestnancov – program Olymp nevygeneruje odvod na daňový úrad, pretože základ dane zamestnancov je nižší, alebo rovný nezdaniteľnej časti základu dane, a teda zamestnávateľ nemá odvodovú povinnosť voči daňovému úradu.
2. Preplatok z DB – táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak je v mesiaci výška zrazených preddavkov nižšia ako výška vyplateného daňového bonusu. Tieto dve položky sa spolu započítajú a ak sa situácia opakuje v celom štvrťroku, zamestnávateľ na jeho konci požiada daňový úrad prostredníctvom mesačného prehľadu o vrátenie preplatku z daňového bonusu.
3. Preplatok z RZD – takáto situácia môže vzniknúť v prípade, ak ste robili RZD a vznikol Vám preplatok, ktorý je vyšší, ako odvodová povinnosť v aktuálnom mesiaci. Program Olymp si sleduje výšku preplatku z RZD zadaného v mzdách a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu. Program si pamätá tieto preplatky v rámci celého roka, resp. do obdobia, kedy preplatok RZD zadaný v mzdách nebude úplne vysporiadaný a rozpustený.
4. Preplatok z minulých období – Ak program vidí, že bol v minulom období vytvorený prevodný príkaz na vyššiu sumu, ako bol právny dôvod, alebo ak bol duplicitne vygenerovaný prevodný príkaz, vníma to tak, že ide o preplatok na dani a nevidí dôvod na ďalšiu úhradu dane.

Všetky tieto situácie si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

Stĺpec zrazená – program uvádza zrazenú daň z vygenerovaných výplat.
Stĺpec odvodová povinnosť – zrazená daň +/- výsledok z RZD +/- DB. Informácia v tomto stĺpci je totožná ako riadok 7 na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.
Stĺpec upravená – program vypočíta, keď je od zrazenej dane odpočítaný preplatok z RZD (resp. pripočítaný nedoplatok z RZD), daňový bonus a prípadné preplatky a nedoplatky z predchádzajúcich mesiacov.
Stĺpec uhradená – tento údaj je prevzatý z prevodných príkazov, druh daň. úrad – preddavok. Ak sa v niektorom riadku nachádza !, znamená to, že v danom mesiaci nebol vygenerovaný prevodný príkaz na daňový úrad.
Stĺpec požiadaná/vrátená – tu sa zobrazuje informácia o dani, o ktorú si požiadala organizácia z dôvodu mylnej úhrady. Informáciu o vrátenej platbe program uvedie iba v prípade, ak cez evidenciu prevodných príkazov je vygenerovaný prevodný príkaz „vrátenie preddavkovej dane“.
Stĺpec uhradiť – je súčtový riadok. Znamená to, že ak sa tu nachádza suma so zápornou hodnotou, ide o preplatok. Ak je tu uvedená čiastka s kladnou sumou, vtedy má zamestnávateľ nedoplatok. Ak sa v tomto stĺpci nachádza nula, znamená to, že daň je vysporiadaná.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  2.3.2017

KROS
Copy link