Kedy je potrebné podať Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS?

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZPS

 

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a podľa Zákona o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím (ďalej ZPS). Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so ZPS za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na predpísanom tlačive – Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

V programe Olymp ho zobrazíte cez menu Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

 

Zamestnávateľ doručuje Ročný výkaz na Úrad práce, soc. vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky.

Adresu konkrétneho Úradu práce program vyplní automaticky, ak je vyplnený bankový účet v časti Organizácia – Bankové účty – druh národný úrad práce. Na záložke Základné údaje zadáte názov a na záložke Údaje pre tlač výkazov vyplníte adresu, prípadne ju doplníte do tlačiva prostredníctvom zadania údajov v editovateľnom poli výkazu po jeho zobrazení.

Časť A – Stav podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.

Do riadku 1 sa uvádza priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách. Pri výpočte plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS zamestnávateľ vychádza z priemerného  evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, ktorého výpočet upravuje metodika Štvrťročného výkazu o práci „Práca 2-04“ Štatistického úradu SR.

Do priemerného evidenčného počtu sa nezapočítavajú: osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, vo vyšetrovacej väzbe a vo výkone trestu, vyslané do škôl a dlhodobých kurzov, tiež poslanec NR SR, všetky dohody (DOVP, DOPČ, DBPŠ), spoločníci, štatutári, zahraničný štatutár bez PP, zamestnanci so ZM_A20 – prac. voľno žiadané (neplatené) nad 4 týždne. V prípade, že máte v programe Olymp zamestnancov so súbežným PP, do evidenčného počtu sa započítajú iba raz.

Časť B – Skutočný stav

V riadku 1 sa uvádza počet zamestnancov s poklesom schopnosti medzi 40 – 70 %.

Program tento údaj vypĺňa podľa zadania invalidity v Personalistike z karty Evidencia dôchodkov a z karty Mzdové údaje – Zdravotné obmedzenia. Zamestnanci sa prepočítavajú priemerom podľa odpracovaných dní v roku k celkovému počtu kalendárnych dní daného roka.

V riadku 2 sa uvádza počet zamestnancov s poklesom schopnosti viac ako 70 % zadaných v Personalistike na karte Evidencia dôchodkov a na karte Mzdové údaje – Zdravotné obmedzenia.

Do riadku 1 ani 2 sa nezapočítavajú držitelia ZŤP preukazu. Údaje na riadku 1 a 2 v časti B sa počítajú ako priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím viac ako 70 % sa takýto zamestnanec do výkazu započítava akoby zamestnával troch takýchto občanov.

Časť C – Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky podľa §64 zákona

Povinnosť zamestnávať občanov so ZPS môže zamestnávateľ splniť zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so ZPS. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce.

Pri výpočte celkovej ceny práce sa vychádza z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2015 = 859,00 €.

Celková cena práce pre rok 2015 je 1 161,35€.

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení 929 €
  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení 1 045 €.

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1. 8. 2016 a poberá ID nad 70 %. Ako sa zobrazí na riadku B 2 v Ročnom výkaze o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZPS?

 

Počet mesiacov, počas ktorých je zamestnanec evidovaný ako invalid nad 70 % * 3 (lebo sa počíta za 3 ľudí) / 12 (mesiacov v roku) : 5 * 3 / 12 = 1,25 = po zaokrúhlení 1
V prípade, že by bol zamestnanec v pracovnom pomere celý rok 2016 a poberal ID nad 70 % celý rok, vo výkaze by sa počítal za 3 zamestnancov: 12 * 3 / 12 = 3

Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje od 0,5 na celé čísla nahor.

 

V programe Olymp nájdete aj Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím za uvedený kalendárny rok, ktorý môžete odovzdať na úrad práce pre kontrolu správneho počtu zamestnancov uvedených v Ročnom výkaze.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link