Evidovanie PN a OČR

Ako správne zaevidovať PN/OČR zamestnancovi?

 

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zadania PN/OČR je v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Cez Pridaj zaevidujte Dátum od, Dátum do a vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu dôvod neprítomnosti, napr. Nemoc. Pokiaľ ide o dlhodobú PN a dátum ukončenia nie je známy, Dátum do nevypĺňate. Keď zamestnanec prinesie potvrdenie o ukončení PN, doplníte Dátum do v evidovanej neprítomnosti cez tlačidlo Oprav.

Dátum do je potrebné zadať ešte pred vygenerovaním mzdy za mesiac, v ktorom PN/OČR končí. V prípade, že už máte vygenerované mzdy a zaevidujete neprítomnosť v Personalistike, je potrebné mzdu pregenerovať, aby sa neprítomnosť správne preniesla do výplaty zamestnanca.

Výhody zadania PN a OČR v Personalistike:

  • program automaticky do výplaty pri generovaní pridá všetky potrebné zložky mzdy súvisiace so zadaním PN (N01, N02, N03) alebo OČR (N04, N22) – nie je potrebné ich pridávať ručne,
  • označí políčka ,,Neukončené“ alebo ,,Z minulého mesiaca“ – ak PN alebo OČR prechádza cez viaceré mesiace,
  • ak ide o PN podľa §144a ods. 3 písm. a) označí v mzde aj toto pole a nebude zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku,
  • oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní vytvorí bez potreby generovania výplaty.

Čo v prípade, ak PN trvá dlhodobo a nastane aj prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu, že nemoc trvá aj po 52. týždni?

Ak PN trvá aj po 52. týždni, je nevyhnutné zaevidovať prerušenie. V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vyberiete cez voľbu Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Doplníte dátum vzniku prerušenia a vyberiete typ prerušenia Nemoc po 52. týždni.

Program automaticky pri generovaní výplaty v mesiaci, v ktorom prechádza bežná PN do PN po 52. týždni, doplní do výplaty ďalšiu zložku mzdy – N23 Nemoc po 52. týždni. V ďalších mesiacoch trvania PN program nastaví u zamestnanca vo Výpočte miezd X, teda zákaz výpočtu mzdy. Po ukončení PN je potrebné ukončiť v Personalistike v Pracovných pomeroch vyňatie z PP a v Evidencii neprítomnosti Nemoc a až následne vygenerovať mzdu.

Oznamovacie povinnosti program vytvorí aj na základe zadania neprítomnosti v Personalistike. Do ZP prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie oznámite začiatok PN/OČR kódom 1O Z a ukončenie PN/OČR kódom 1O K.

Sociálnej poisťovni oznamujete až PN po 52. týždni ako Prerušenie z platenia sociálneho poistenia cez Registračný list fyzickej osoby.
Zhrnutie:

Zhrnutie:

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via