Ako zaevidovať súbežný pracovný pomer?

Čo spôsobí viac pracovných vzťahov v jednom mesiaci?

 

Ak sa stretne viacero pracovných vzťahov (HPP, dohoda, spoločník, štatutár, …) zamestnanca v rámci jedného mesiaca, je potrebné ich evidovať ako Súbežný pracovný pomer.

Stret pracovných vzťahov v jednom mesiaci môže nastať napr. v týchto situáciách:

 • ak končí jeden pracovný vzťah, napr. 15. 7. a druhý začína od 16. 7.
 • ak súbežne trvajú tieto pracovné vzťahy, napr. HPP začal 1.8.2015 a dohoda začala 1.5.2017
 • ak je zamestnanec na 1 pracovnom vzťahu vo vyňatí (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a popri tom uzatvorí ďalší pracovný vzťah

Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru zabezpečíte tak, že sa Personalistike postavíte na riadok existujúceho zamestnanca (jeho riadok svieti na modro). Nevstupujete do jeho záznamov. V ľavej dolnej časti rozkliknete šípku na tlačidle Pridaj a vyberiete Kópiu aktuálneho zamestnanca – súbežný PP.

Program automaticky vytvorí kópiu personálnych údajov zamestnanca a jeho adresy. Ak nemáte nastavené automatické číslovanie zamestnancov, bude potrebné doplniť aj nové osobné číslo zamestnanca.

Automatické číslovanie zamestnancov nastavíte cez Nastavenia – Nastavenia – Automatické číslovanie pracovníkov.

 

V Personalistike na novovzniknutom osobnom čísle ďalej doplníte všetky potrebné údaje (kartu Pracovné pomery, Zdravotné poistenie, Zložky mzdy, Zrážky, …).

Na pôvodnom osobnom čísle, program automaticky označí voľbu Súbežný pracovný pomer a aj Základný pracovný pomer.

Iba pod osobným číslom, ktoré je označené ako Základný pracovný pomer, sa zobrazujú niektoré dokumenty (napr. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch) a taktiež generuje RZD, pričom program zohľadní príjmy zo všetkých previazaných pracovných vzťahov.

Pokiaľ ste zaevidovali zamestnanca pod dvomi osobnými číslami bez prepojenia súbežného pracovného pomeru, odporúčame urobiť prepojenie dodatočne, a to označením poľa Súbežný PP na karte Pracovné pomery v Personalistike zamestnanca.

Zaevidovaním súbežného pracovného pomeru zabezpečíte:

 • Správne vykazovanie zamestnanca do inštitúcií:
  a) Sociálna poisťovňa požaduje zamestnanca vykázať na mesačnom výkaze v samostatných riadkoch, teda každý pracovný vzťah je v novom riadku,
  b) zdravotné poisťovne chcú zamestnanca v mesačných výkazoch iba v 1 riadku, a to kumulatívne za všetky prac. vzťahy dokopy,
  c) daňový úrad v ročnom Hlásení, podobne ako zdravotné poisťovne, chce zamestnanca len v 1 riadku sumárne,
 • dodržanie maximálneho vymeriavacieho základu pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane s prihliadnutím na všetky pracovné vzťahy.
Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via