Nová zložka mzdy pre verejnú správu

Nová legislatívna zložka pre verejnú správu

 

Od verzie 17.70 pribudla do programu Olymp nová zložka mzdy ZM_219 odmena k funkčnému platu.

Táto zložka mzdy je určená len pre verejnú správu. V mzdovej osnove sa zobrazí, iba ak je v Organizácia – Podnik označená voľba Verejná správa.

 

Zložka mzdy bola zapracovaná na základe „Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“, ktoré garantuje nepedagogickým zamestnancom zvýšenie ich platu o 2 %.

Na pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov škôl sa toto navýšenie nevzťahuje. Uvedené navýšenie zamestnávateľ realizuje formou odmeny, na ktorej zadanie je možné v programe použiť zložku mzdy 219 – odmena k funkčnému platu.

V termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017 sa zložka mzdy vypočíta ako 2 % funkčného platu priznaného zamestnancovi k 1.9.2017.

V termíne od 1.9.2018 do 31.12.2018 sa zložka mzdy vypočíta ako 2 % funkčného platu priznaného k 1.9.2018.

Odmena nie je súčasťou funkčného platu zamestnanca. Hodnota poskytnutej odmeny sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Odmena sa alikvotne kráti v závislosti od trvania pracovného pomeru. Tzn., že ak pracovný pomer začína alebo končí v priebehu mesiaca vyplatí sa iba alikvotná časť odmeny vo výške zodpovedajúcej trvaniu pomeru.

V zmysle zásady dodržiavania rovnakých podmienok odmeňovania a účelu memoranda môže zamestnávateľ poskytnúť odmenu aj zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol po 1.9.2017, ak mu to objem finančných prostriedkov umožňuje. Základom pre určenie odmeny by mal byť v tomto prípade funkčný plat zamestnanca určený ku dňu vzniku pomeru.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via