Uplatnenie daňového bonusu

Na čo nezabudnúť pri uplatnení daňového bonusu?

 

Daňový bonus sa uplatňuje v zmysle zákona na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti spolu s daňovníkom. Nárok na daňový bonus končí najneskôr v mesiaci, kedy dieža dovŕšilo 25 rokov.

Nárok na daňový bonus za dieťa, ktoré končí strednú školu, zostáva až do konca školského roka, teda až do augusta vrátane, aj keď dieťa začne pracovať, podnikať alebo sa prihlási do evidencie nezamestnaných.

U vysokoškolákov sa už nesleduje štandardná doba štúdia pre daný študijný program, ale rodič má nárok na daňový bonus aj v prípade, že jeho dieťa opakuje ročník a dĺžka štúdia bola prekročená. V prípade, že sa štúdium prerušilo, nárok na daňový bonus rodič nemá.

Všeobecne platnou podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu je dosiahnutie mesačného príjmu minimálne vo výške ½ minimálnej mzdy 435/2=217,5 €.

 

Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa je potrebné, aby zamestnanec podpísal zamestnávateľovi Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v neskorších predpisov. Zamestnanec zdokladuje zamestnávateľovi rodný list dieťaťa a predloží potvrdenie o návšteve školy.

V programe Olymp si zaevidujete v Personalistike zamestnanca, na karte Rodinné údaje dieťa zamestnanca a následne vyplníte obdobie uplatnenia daňového bonusu.

Na karte Mzdové údaje je potrebné zakliknúť pole Prehlásenie o dani, viď. obrázok nižšie.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via