NČZD na manželku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

 

Jednou z možnosti získania daňového zvýhodnenia v ročnom zúčtovaní je uplatnenie odpočtu nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NČZD) na manžela/manželku.

Podmienky na uplatnenie: manželia žijú v spoločnej domácnosti a zároveň manžel/manželka splní jednu z ďalších podmienok:

  • staral/a sa o vyživované dieťa do 3, resp. 6 rokov dieťaťa,
  • poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bol/a evidovaný/á ako uchádzač o zamestnanie,
  • považoval/a sa za občana so zdravotným postihnutím,
  • považoval/a sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zamestnanec si môže uplatniť NČZD na manžela/manželku vo výške 1/12 NČZD za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky. Takáto NČZD sa znižuje o výšku vlastného príjmu manžela/manželky.

Ak Vás zamestnanec požiadal o vykonanie RZD, je povinný Vám doplniť v Žiadosti o vykonanie RZD informáciu o počte mesiacov, za ktoré si môže uplatniť NČZD a aj výšku príjmu partera.

Olymp za Vás následne prepočíta NČZD na manželku/manžela automaticky podľa vzorca:

(NČZD – vlastný príjem partnera) / 12 x počet mesiacov počas, ktorých sú splnené podmienky uplatnenia

 

Zamestnanec uvedie výšku vlastného príjmu partnera a počet mesiacov, za ktoré spĺňa podmienky nároku na uplatnenie NČZD na manželku/manžela v Žiadosti o vykonanie RZD. K uplatneniu toho, čo uvedie zamestnanec v žiadosti, nepotrebujete ďalší doklad, napr. potvrdenie o príjme.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.             28.02.2018     

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link