Douplatnenie daňového bonusu v RZD

Uplatnenie daňového bonusu v RZD bez zbytočných prepočtov

 

Neuplatňoval si zamestnanec daňový bonus počas roka? Alebo mu nebol uplatnený v niektorom mesiaci? Ak v roku 2017 dosiahol zamestnanec zdaniteľný príjem minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, môže si ho douplatniť v RZD.

Zamestnanec si počas roka 2017 neuplatňoval daňový bonus. Má 2 deti, splnil všetky podmienky na jeho uplatnenie a chce si ho douplatniť v RZD, čo aj vyznačil v Žiadosti o vykonanie RZD.

 

Informáciu o daňovom bonuse uvediete vo vygenerovanom RZD na riadku 10. Do riadku počet detí – zadáte počet detí, na ktoré si zamestnanec uplatňuje DB.

Do riadku počet mesiacov – uvediete počet mesiacov, za ktoré vznikol nárok na DB spolu za všetky deti (počet detí x počet mesiacov).

Program na základe týchto údajov automaticky doplní riadok 10 – Nárok na daňový bonus. Keďže si zamestnanec neuplatňoval DB u žiadneho zamestnávateľa, v riadku 11 je nula. Do riadku 12 program uvedie rozdiel riadkov 10 a 11. V tomto prípade je výsledkom preplatok na DB v sume 513,84 €.

Zamestnanec pracuje v spoločnosti A, kde si počas roka uplatnil daňový bonus len v jednom mesiaci na 3 deti (64,23 €). Počas roka pracoval v spoločnosti B, kde si uplatňoval daňový bonus na 3 deti počas 6 mesiacov (385,38 €). V Žiadosti o vykonanie RZD uviedol, že si douplatňuje daňový bonus (za 5 mesiacov na 3 deti) za obdobie, kedy bol evidovaný na úrade práce.

Program po vygenerovaní RZD vyplní v poli počet detí 3 a počet mesiacov 3, pretože túto informáciu našiel vo výplate u zamestnanca.

Na záložke Podklady pre zúčtovanie dane doplníte priznaný a vyplatený DB zo spoločnosti B.

Po doplnení údajov, upravíte počet mesiacov na 36 (12 mesiacov x 3 deti). Program automaticky prepočíta nárok na daňový bonus na 770,76 €.

Do riadku 11 uvedie sumu 499,61 €, ktorá je súčtom 385,38 € (uplatnený daňový bonus vo firme B) a sumy 64,23 € (daňový bonus vyplatený v spoločnosti A).

Riadok 12 je rozdielom riadkov 10 a 11. Výsledok je preplatok na DB v sume 321,15 €.

Niektoré polia po ručnom zásahu budú svietiť načerveno. Neznamená to však chybný údaj, znamená to, že údaj bol ručne upravený.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via