RZD – Vaše otázky

RZD – Vaše otázky

 

Ako sa vysporiada RZD v programe?

Ak zamestnávateľ urobí zamestnancovi RZD a jeho výsledkom je preplatok, tak ho musí vysporiadať najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl (do konca mája 2018).

V programe Olymp môžete vysporiadať RZD týmito zložkami mzdy:
Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok
Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok
Z16 – zamestnanecká prémia

Program umožňuje automatické pridávanie výsledkov RZD do miezd zamestnancov. Je potrebné nastaviť mesiac, v ktorom má Olymp pridať výsledky RZD do miezd zamestnancov. Urobíte tak cez menu Nastavenia – Nastavenia – Mesiac pre automatické zúčtovanie preddavku dane.

Na vysporiadanie RZD môžete využiť aj poloautomatické pridávanie. V mesiaci, v ktorom chcete v mzdách vysporiadať výsledky z RZD, označíte v okne Generovanie mzdy voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu (ak existuje).

Výsledky z RZD môžete pridať zamestnancom do vygenerovanej výplaty aj manuálne (vo vygenerovanej mzde vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy).

Kto je zodpovedný za vyplatenie preplatku z RZD?

Podľa § 35 ods. 7 Zákona o dani z príjmov zodpovednosť za vyplatenie preplatku je vždy na zamestnávateľovi – bez ohľadu na to, či za aktuálny mesiac vypláca mzdu alebo nie.

 

Keďže zamestnávateľ vypláca preplatky na dani z vlastných prostriedkov, musí si túto situáciu vykompenzovať s Finančným riaditeľstvom a to tak, že si poníži odvod mesačných preddavkov na daň. Tento zápočet musí vykonať najneskôr do konca kalendárneho roka.

Čo ak suma mesačných preddavkov je nižšia ako výška preplatkov z RZD a zamestnávateľ nestihne ani do konca roka preplatok z RZD započítať s mesačnými preddavkami?

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom tento preplatok zo svojich prostriedkov a písomne požiada správcu dane o vrátenie vyplatených preplatkov.

 

Žiadosť o vrátenie preplatku dane môžete vytlačiť priamo z Olympu (Tlač – Tlač – Odvod dane – Žiadosti – Žiadosť o vrátenie roč. zúčtovania).

Aby program správne uviedol správnu výšku preplatku a bankový účet, kam sa má preplatok poukázať, musí byť vygenerovaný fiktívny prevodný príkaz. Tento vytvoríte priamo v evidencii Prevodné príkazy (Domov – Prevodné príkazy) cez tlačidlo Generuj. V ľavej časti formulára označíte voľbu Vrátenie preplatku z RZD, potvrdíte a v tabuľke prevodných príkazov pribudne riadok vrátenie zúčtovania.

K žiadosti zamestnávateľ doloží ročné zúčtovania dane za rok 2017 za všetkých zamestnancov (Domov – Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov).

O vrátenie preplatku Daňového bonusu v RZD zamestnávateľ požiada Daňový úrad priamo v prehľade za 3., 6., 9. alebo 12 mesiac. Číslo účtu a sumu program uvedie na základe vytvoreného fiktívneho prevodného príkazu – Poukázanie daňového bonusu.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnancovi vznikol nedoplatok v RZD?

Nedoplatok zrazí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Ak zamestnancovi vznikol vysoký nedoplatok, môže ho zamestnávateľ rozložiť na viac splátok. Zrazený nedoplatok zamestnávateľ odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, ak chce zamestnanec darovať 2 %, príp. 3 % zo svojich zaplatených daní, nedoplatok z RZD musí zamestnávateľ odviesť najneskôr do 16.4.2018.

Ako postupovať, ak už zamestnanec v organizácii nepracuje?

Ak bývalý zamestnanec požiada o vykonanie RZD, zamestnávateľ vykoná RZD a ak vznikol:
+ preplatok – vyplatí ho zo svojich prostriedkov;
– nedoplatok – zamestnávateľ zašle všetky súvisiace doklady Daňovému úradu podľa trvalého pobytu zamestnanca. Povinnosť odovzdať spracované RZD má zamestnávateľ samozrejme aj voči zamestnancovi. Vzniknutý nedoplatok vyberie správca dane. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok uhradiť najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon
vykonal alebo v ktorom, bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku zamestnancovi doručené.

Čo robiť v prípade, ak zamestnávateľ už nevypláca zdaniteľné príjmy z dôvodu, že už nezamestnáva zamestnancov?

Ak už zamestnávateľ nevypláca zdaniteľné príjmy (nemá teda možnosť znížiť odvod preddavkov o preplatky z ročného zúčtovania), vyplatí preplatok zo svojich prostriedkov. Následne požiada správcu dane o vrátenie vyplateného preplatku podaním písomnej žiadosti.

Žiadosť je možné vytlačiť priamo z programu Olymp (Tlač – Tlač – Odvod dane – žiadosti – Žiadosť o vrátenie roč. zúčtovania). Opäť ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je potrebné vytvoriť Fiktívny prevodný príkaz – Vrátenie preplatku z RZD.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via