Kedy poslať Hlásenie o vyúčtovaní dane

Prečo odovzdať Hlásenie až po spracovaní RZD ?

 

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť príslušnému správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov do štyroch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ročné hlásenie za rok 2017 podáte v termíne do 30. apríla 2018.

Pred jeho zaslaním je potrebné spracovať Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 (RZD) zamestnancom, ktorí Vás o jeho vykonanie požiadali. Tento postup je dôležitý vzhľadom nato, že má priamy vplyv na vypĺňanie údajov v hlásení.

Aby Hlásenie o vyúčtovaní dane bolo vyplnené správne, je dôležité podať ho na DÚ až po spracovaní RZD. Ak Vás zamestnanec nepožiadal o vykonanie RZD, v programe OLYMP zúčtovanie dane negenerujete.

 

Dokument Hlásenie o vyúčtovaní dane obsahuje stranu 1 – 2, časť IV. a časť V.. Elektronicky vytvoríte hlásenie cez menu Exporty – Hlásenie – Hlásenie o vyúčtovaní dane – XML. XML súbor obsahuje kompletné hlásenie, teda stranu 1 – 2, IV. aj V. časť. V papierovej forme ho vytlačíte spolu s Potvrdením o podaní tlačiva hlásenia cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane.

Hlásenie o vyúčtovaní dane 2. stranu si rýchlo skontrolujete s novým dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Rekapitulácia obsahuje sumárne údaje z prehľadov a prevodných príkazov v členení na jednotlivé mesiace.

V IV. časti hlásenia sú uvedení zamestnanci, ktorým zamestnávateľ RZD nevykonal.

V V. časti hlásenia sú uvedení zamestnanci, ktorým zamestnávateľ RZD vykonal.

V. časť hlásenia obsahuje informácie priamo z vykonaného RZD za rok 2017 (Domov – Zúčtovanie preddavkov).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via