Darovanie 2 % dane

8 vecí, na ktoré si dať pozor pri darovaní 2 % dane

 

Aj v tomto roku môžu zamestnanci prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane darovať 2 %, resp. 3 % zo svojich zaplatených daní.

Aby ste predišli prípadným problémom, pripravili sme pre vás niekoľko odporúčaní, na čo si dávať pozor.

1. Nezabúdajte na Potvrdenie o zaplatení dane

Zamestnanec na daňový úrad spolu s Vyhlásením o poukázaní dane vždy predkladá aj Potvrdenie o zaplatení dane. Ide o povinnú prílohu Vyhlásenia. Potvrdenie o zaplatení dane vystavuje zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú uvádza v VI. časti Žiadosti o vykonanie RZD.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v programe cez menu Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

2. Použite správne tlačivá

Novinkou je, že tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane majú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2017 predpísanú formu.

Vyhlásenie sa podáva na vzore označenom ako V2Pv17_1 a Potvrdenie o zaplatení dane na vzore V2Pv17_P. V prípade, ak použijete iné vzory tlačív, daňový úrad ich nebude akceptovať.

3. Pozor na dodržanie termínov

Zamestnávateľ vystaví zamestnancovi, ktorý ho o to požiadal, Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 16. apríla 2018. Vyhlásenie si vyplní zamestnanec sám, nie je to povinnosťou zamestnávateľa. Doručenie oboch tlačív na daňový úrad je tiež na pleciach zamestnanca. Stihnúť to musí najneskôr do 30. apríla 2018.

4. Skontrolujte si vyplnené údaje

Údaje v III. oddiele Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte podľa údajov uvedených v tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“. Špeciálne si dajte pozor na vypĺňanie položky IČO prijímateľa (riadok 15 Vyhlásenia). To musí byť zarovnané sprava. Ak IČO obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ponecháte prázdne.

Sumu vo výške 2 %, resp. 3 % v riadku 13 Vyhlásenia vypočítate zo sumy uvedenej na riadku 12. Hodnotu zaokrúhlite na eurocent nadol. Aby ste mohli darovať časť z vašej dane, táto suma musí byť vyššia ako 3 €. Tlačivá vyplňte čitateľne a pred podaním si vyplnené údaje vždy skontrolujte.

Ak je podané Vyhlásenie chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v tejto lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.

 

5. Vysporiadajte aj nedoplatok do 5 €

Ak chce zamestnanec poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, nesmie mať voči daňovému úradu žiadny dlh. Tzn., že zamestnávateľ musí v lehote do 16. apríla 2018 zo mzdy zraziť aj nedoplatok z RZD na dani nepresahujúci 5 €, ktorý sa za bežných okolností nevysporiadava.

6. Dátum zaplatenia dane

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Ak je výsledkom RZD zamestnanca preplatok alebo je jeho daňová povinnosť vysporiadaná, zostáva r. 24 aj r. 25 Potvrdenia o zaplatení dane prázdny alebo sa tu uvedie nula. Dátum sa nevypĺňa.

Ak je výsledkom RZD nedoplatok, v riadku 24 a 25 uvediete hodnotu z riadku 17 Ročného zúčtovania dane. Vyplňte aj dátum zaplatenia dane. Ide o dátum, kedy bol nedoplatok z RZD zamestnancovi zrazený z jeho výplaty. Odporúčame uviesť najneskôr dátum 16.04.2018.

Dátum zaplatenia dane nastavíte v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Ak je daňová povinnosť zamestnanca vysporiadaná alebo výsledkom RZD bol preplatok na dani, uvediete ako dátum zaplatenia dane 31.03.2018. Pri nedoplatku na dani sa uvedie dátum z riadku 25 Potvrdenia o zaplatení dane.

7. Poukážte 3 % z dane

Môže tak urobiť zamestnanec, ktorý v minulom roku vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej v rozsahu 40 hodín. Pokiaľ túto podmienku spĺňa, k Vyhláseniu zamestnanec priloží aj písomné potvrdenie o odpracovaní požadovaného počtu hodín. To si vyžiada od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícku prácu vykonával.

Ak v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu „Uviesť sumu do výšky 3%“, program v riadku 13 Vyhlásenia o poukázaní dane automaticky vypočíta sumu 3 % zaplatenej dane.

 

8. Overte si, že prijímateľ sa nachádza v aktuálnom zozname prijímateľov na daný rok

Darovať % z vašej dane môžete len prijímateľovi, ktorý sa nachádza v centrálnom registri prijímateľov 2 % pre daný rok 2018. Ten spravuje Notárska komora SR. Nájdete ho na webovej stránke www.notar.sk.

Ak uvediete nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via