Preplatky z RZD

Vrátenie preplatku dane a daňového bonusu z ročného zúčtovania

 

Do 3. apríla 2018 bol zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane (RZD) za rok 2017 zamestnancom, ktorí oň požiadali. Ak zamestnancom vznikol v zúčtovaní preplatok na dani resp. preplatok daňového bonusu, vyplatí ho zamestnancom zamestnávateľ z vlastných prostriedkov najneskôr v mzde za apríl 2018.

Ako vysporiadať s daňovým úradom preplatok na dani z RZD?

O čiastku vyplateného preplatku na dani z RZD si zamestnávateľ môže v nasledujúcich mesiacoch znižovať preddavky na daň a to až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak je suma na vyplatených preplatkoch dane v takej výške, že ani do konca roka by sa nevysporiadala, zamestnávateľ môže požiadať príslušného správcu dane o jednorazové vrátenie.

Program Olymp mzdy a personalistika sleduje výšku zadaného preplatku dane z RZD v mzdách (zložka mzdy Z10 – zúčtovanie dane za predchádzajúci rok) a zohľadňuje ho pri tvorbe prevodného príkazu.

V mesiaci, v ktorom žiadate o vrátenie preplatku z RZD, je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD.

Na základe tohto prevodného príkazu vytlačíte Žiadosť o vrátenie ročného zúčtovania (Tlač – Tlač – Odvod dane – Žiadosti).

Dokument Ročný prehľad zúčtovania dane, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu podľa pracovníkov vytlačíte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov.

Požiadať o vrátenie preplatku z RZD je možné v ktoromkoľvek mesiaci.

 

Ako vysporiadať s daňovým úradom preplatok na daňovom bonuse z RZD?

O vyplatený daňový bonus (DB) mesačný alebo z ročného zúčtovania (zložka mzdy Z15 – zúčtovanie bonusu za predchádzajúci rok) zamestnávateľ mesačne znižuje preddavky na daň. Pokiaľ výška vyplateného DB je vyššia ako preddavková daň, môže znižovať preddavky aj v nasledujúcich mesiacoch, alebo môže požiadať daňový úrad o jeho vrátenie. O vrátenie vyplateného DB požiada prostredníctvom mesačného prehľadu v časti III.

V programe je potrebné vygenerovať fiktívny prevodný príkaz Poukázanie daňového bonusu v poslednom mesiaci daného štvrťroka.

Zamestnávateľ môže požiadať o vrátenie DB prostredníctvom mesačných prehľadov štvrťročne, a to len v mesiacoch marec, jún, september a december.

 

Fiktívne prevodné príkazy je potrebné generovať za celú firmu bez členenia.

 

Na základe vygenerovaného prevodného príkazu program v Prehľade o zrazených preddavkoch v III. časti automaticky označí voľbu Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a uvedie sumu.

Vysporiadanie preplatku dane z RZD a DB z RZD si môžete skontrolovať s dokumentom Rekapitulácia uhradenej dane (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu).

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link