Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava

 

Od 2.1.2016 nadobudol účinnosť Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje dobrovoľnú vojenskú prípravu a právne vzťahy súvisiace s jej výkonom.

Pri prijatí občana do dobrovoľnej vojenskej prípravy občan a veliteľ výcvikového zariadenia uzatvoria písomnú dohodu o dobrovoľnej vojenskej príprave a písomnú zmluvu o výpožičke vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok.

Počas dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorá trvá 12 týždňov, vojak absolvuje 9 týždňový základný vojenský výcvik a 3 týždňový odborný výcvik. Dobrovoľná vojenská príprava začína dňom nástupu občana na jej výkon a končí uplynutím doby jej trvania.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o dobrovoľnú vojenskú prípravu?

  • Bezúhonní, spoľahliví občania, ktorým vznikla branná povinnosť, nie je voči nim vedené trestné stíhanie, musia mať najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládať štátny jazyk a byť zdravotne a psychicky spôsobilí,
  • o prijatie možno požiadať personálny úrad ozbrojených síl SR písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom,
  • občan musí pred prijatím do dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvovať prijímacie konanie, na ktorom sa preverí jeho zdravotná a psychická spôsobilosť,
  • zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci prijímacieho konania na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie, lekárskou prehliadkou a vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
  • psychická spôsobilosť občana sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením.

Naopak do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je možné prijať občana, ktorý už vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (príslušníci Policajného zboru, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže a podobne) alebo je zaradený do záloh ozbrojených síl.

Čo má vojak počas dobrovoľnej vojenskej prípravy zabezpečené?

Bezplatné ubytovanie a stravovanie, zapožičanie výzbroje a výstroje, nárok na preplatenie cestovných nákladov a ďalšie benefity. Rovnako mu patrí finančný príspevok (oslobodený od dane) vo výške 2,25% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy (približne 375 € tzv. 198,09 x 12 týždňov x 7 dní x 2,25%). V prípade, že uchádzač o zamestnanie vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a poberá za jej výkon finančný príspevok, nebude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

§ 64 Zákonníka práce
V súvislosti so zavedením dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila ochranná doba, počas ktorej nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, o prípad výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia vykonávaného na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh alebo plnení úloh ozbrojených síl.

Podľa nového § 138 b Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak.

V mzdovom programe Olymp zadáte pracovné voľno bez náhrady mzdy prostredníctvom zložky mzdy A20 – prac. voľno žiadané (neplatené). V zložke mzdy je potrebné vyklikať pracovné dni zamestnanca.

V prípade, že zložka mzdy pokračuje do ďalšieho mesiaca je potrebné označiť v spodnej časti políčko Neukončené a nasledujúci mesiac políčko Z min. mesiaca.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa:

  • Sociálnej poisťovni nahlási prerušenie poistného (dôvod 1),
  • zdravotnej poisťovne zašle zmenu platiteľa s kódom 2N.

Počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je platiteľom verejného zdravotného poistenia štát. Z dôvodu zabezpečenia dôchodkového poistenia pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy sa rozšírila skupina poistencov štátu aj o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy sa stane tzv. poistencom štátu len za predpokladu, že už nie je povinne dôchodkovo poistený napr. ako zamestnanec a nebol mu priznaný invalidný dôchodok. Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy nemajú oznamovacie povinnosti, t.j. nie sú povinný zasielať Registračný list FO – prihláška/odhláška. Poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity uhrádza Ministerstvo obrany SR.

§ 157 Zákonníka práce sa doplnil o povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, po skončení pravidelného cvičenia, plnenia úloh ozbrojených síl alebo po skončení výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy po návrate do práce na pôvodnú prácu a pracovisko zamestnanca.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link