Ako správne uplatniť výnimku pri DBPŠ?

Dohoda o brigádnickej práci študentov

 

Nastal čas letných prázdnin, ktoré pre študentov znamenajú nielen oddych od školských povinností, ale aj možnosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ) a my si teraz o nej povieme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

  • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
  • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov),
  • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ),
  • odmena je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

 

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov. Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

 

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Výnimku z DP si uplatňujú študenti do príjmu 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 10. 8. končí jedna dohoda DBPŠ a 11. 8. začína ďalšia).

 

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery v Dohode o brigádnickej práci študentov označením voľby Výnimka z dôchodkového poistenia.

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Typ – Pracovníka – Študent – Výnimka z dôch. poist.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas trvajúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2018 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 7. 2018), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdového údaje v časti Typ Pracovníka – Študent – Výnimka z dôch. poist.

Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

  • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
  • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť a odhlásiť študenta na dôchodkové poistenie je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Prihlášku na DP vytvoríte k prvému dňu v mesiaci, kedy študent prekročil príjem.
Odhlášku na DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom so študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.
Oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe Olymp cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via