Materská a rodičovská dovolenka

Zadanie materskej dovolenky u ženy a muža

 

Žena na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku žena, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru.

Vyplníte dátum, odkedy nastupuje zamestnankyňa na materskú dovolenku a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program informáciu automaticky prenesie aj na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa ukončí Materskú dovolenku, postavíte sa v Personalistike na karte Pracovné pomery na riadok Materská dovolenka a cez tlačidlo Ukonči, zadáte dátum ukončenia. Opäť túto informáciu program prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Tabuľku s oznamovacími povinnosťami voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nájdete na stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp mzdy a presonalistika – Pomôcky pre mzdárov – Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

Muž na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku muž, zaevidujete to v programe Olymp v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj, Vyňatie z pracovného pomeru (tak ako pri zadávaní u ženy).

Zadáte dátum od kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku. Z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka, keďže zákon nepozná u muža pojem Materská dovolenka. Následne odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok.

Na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

Pomocnú tabuľku ostatných prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský príspevok) nájdete na našej stránke www.kros.sk v časti Podpora – Olymp mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov – Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD.

Na našej internetovej stránke nájdete aj pomocnú tabuľku Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD. Nájdete v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň zaevidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP. Pomocnú tabuľku nájdete aj v prílohe.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via