Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

Od 1. júla 2018 si dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce (DVP) a dohody o pracovnej činnosti (DPČ) môže uplatniť na jednu dohodu v mesiaci odvodovú úľavu do 200 €, z ktorej nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Táto úľava sa týka len poberateľov

  • starobného dôchodku
  • predčasného starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku
  • výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy musí zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámiť uplatnenie výnimky (príp. písomne informovať o skončení uplatňovania výnimky) a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie k dohode. (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca).

Výnimku si môže dohodár – dôchodca pracujúci na DVP prípadne DPČ uplatňovať len:

– odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu,
– od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

1. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) odo dňa vzniku dohody (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia priamo pri vytváraní pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

2. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) už na existujúcej dohode (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Ak si dohodár – dôchodca neuplatňuje výnimku z DP, prihlasujeme ho na SP pod rovnakými kódmi tak ako doteraz – 3, 4, 5, 6. V prípade uplatnenia výnimky z DP od vzniku dohody, prihlasujeme na SP pod novými kódmi – 33, 44, 55, 66. Pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia počas trvania dohody, používame nové kódy pre prihlásenie a odhlásenie na SP – 19, 20, 21, 22.

Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          10.08.2018

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link