Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

Čo sa zmení pre dôchodcov od 1. 7. 2018?

 

Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohody majú možnosť zaplatiť menej odvodov. Štát zaviedol od 1. júla 2018 odvodovú úľavu. Ide o úľavu z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie) do výšky 200 €, ktorú si môžu uplatniť mesačne len na 1 dohodu. Ak by dôchodca prekročil 200 €, odvod na dôchodkové poistenie zaplatí len z rozdielu svojej mzdy a odvodovej úľavy.

Táto úľava sa týka len poberateľov

  • starobného dôchodku
  • predčasného starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku
  • výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Čo zmena zákona znamená v praxi? Pripravili sme pre Vás niekoľko najčastejších situácií, ktoré môžu nastať v súvislosti s novelou zákona.

 

Dohodár si chce uplatniť výnimku z DP:

1. dohoda vznikla pred 1. 7. 2018 – dohodár podpíše a doručí zamestnávateľovi Oznámenie a čestné prehlásenie, o tom, že si chce uplatňovať odvodovú úľavu na DP (tlačivo bude zapracované vo verzii 18.50). V prípade, ak v júli neprekročí príjem 200 €, zamestnávateľ ho odhlási v termíne splatnosti júlového poistného len z DP.

2. dohoda vznikne po 1. 7. 2018 – zamestnávateľ bude dohodára prihlasovať novými kódmi, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa. Prehľad nových kódov nájdete tu . Všetky nové kódy budú zapracované vo verzii 18.50.

Dohodár si nechce uplatniť výnimku:

1. dohoda vznikla pred 1. 7. 2018 – zamestnávateľ nerobí nič, nič neoznamuje do Sociálnej poisťovne ani dohodár nič nepodpisuje.
2. dohoda vznikla po 1. 7. 2018 – zamestnávateľ ho prihlási do SP pod kódmi, ktoré platili doposiaľ.

Ako výnimku z dôchodkového poistenia zadať zamestnancom v programe sa dozviete tu. Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

 

Od 1. júla 2018 si dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce (DVP) a dohody o pracovnej činnosti (DPČ) môže uplatniť na jednu dohodu v mesiaci odvodovú úľavu do 200 €, z ktorej nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy musí zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámiť uplatnenie výnimky (príp. písomne informovať o skončení uplatňovania výnimky) a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie k dohode. (Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca).

Výnimku si môže dohodár – dôchodca pracujúci na DVP prípadne DPČ uplatňovať len:

– odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu,
– od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

1. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) odo dňa vzniku dohody (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia priamo pri vytváraní pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

2. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) už na existujúcej dohode (DVP prípadne DPČ) je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Ak si dohodár – dôchodca neuplatňuje výnimku z DP, prihlasujeme ho na SP pod rovnakými kódmi tak ako doteraz – 3, 4, 5, 6. V prípade uplatnenia výnimky z DP od vzniku dohody, prihlasujeme na SP pod novými kódmi – 33, 44, 55, 66.Pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia počas trvania dohody, používame nové kódy pre prihlásenie a odhlásenie na SP – 19, 20, 21, 22.

 

Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

 

Dôchodcovia pracujúci na dohody si môžu od 1. 7. 2018 mesačne na 1 dohodu uplatniť odvodovú úľavu z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie) do výšky 200 €. Ak by v danom mesiaci došlo k prekročeniu príjmu, dôchodkové poistenie sa zaplatí len z rozdielu mzdy a odvodovej úľavy.

Ak dôchodca uzavrel dohodu pred 1. 7. 2018 a od tohto dátumu si chce uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia, v Personalistike na Mzdových údajoch mu v júli označíte voľbu Výnimka z dôch. poistenia. Následne mu vygenerujete výplatu a sledujete, či jeho príjem presiahol alebo nepresiahol 200 €. Ako v jednotlivých prípadoch pokračovať si vysvetlíme na príkladoch.

Príjem neprekročil 200 €

Zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku a DVP na pravidelný má od 3. 5. 2018. Odmena za jeho prácu je každý mesiac 150 €. Od 1. 7. 2018 si chce uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Aké odvody sa vypočítajú z jeho príjmu a akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ?

Pri uplatnení výnimky z DP a príjmu do 200 €, program vypočíta odvody nasledovne:

Zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca z dôchodkového poistenia k 30. 6. 2018 pod kódom 19.

Zamestnávateľ má povinnosť odhlásiť zamestnanca z DP v termíne splatnosti júlového poistného, najlepšie pred odoslaním mesačného výkazu do SP.

 

Príjem prekročil 200 €

Zamestnanec je poberateľom starobného dôchodku a so zamestnávateľom uzavrel DPČ na pravidelný príjem od 1. 1. 2018. Jeho mzda je 6€/hod. Od 1. 7. 2018 si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. V júli odpracuje 42 hodín (jeho príjem bude 252 €). Z akého vymeriavacieho základu budú vypočítané odvody na sociálne poistenie a akú oznamovaciu povinnosť si musí splniť zamestnávateľ?

Zamestnanec a zamestnávateľ budú platiť odvody z takýchto vymeriavacích základov:

Keďže príjem presiahol 200 €, zamestnanec ostáva aj naďalej prihlásený na dôchodkové poistenie. Informácia o uplatnení výnimky sa zobrazí na Mesačnom výkaze za júl, kde bude zamestnanec vykázaný pod kódom 51.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link