Menu

Dohody

Rozdiel medzi pravidelným a nepravidelným príjmom

 

Váhate, či zvoliť pri uzatvorení dohody pravidelný alebo nepravidelný príjem? Prinášame Vám návod na to, ako sa správne rozhodnúť.

Pravidelný príjem na dohodu

Dohody, pri ktorých po vykonaní práce zamestnávateľ poskytne dohodárovi mzdu nasledujúci mesiac, sa považujú za dohody s pravidelným príjmom. Pravidelný príjem je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie. DPČ alebo DBŠ uzatvorená na dlhšie ako jeden kalendárny mesiac sa vždy považuje za pravidelný príjem. Ak dohody prechádzajú z jedného kalendárneho mesiaca do druhého, ide o pravidelný príjem.

Ak je DPČ uzatvorená od 15. 08. 2018 do 02. 09. 2018, síce dĺžka trvania je menej ako jeden kalendárny mesiac, ale prechádza do druhého mesiaca, ide o pravidelný príjem.

 

Pri pravidelnom príjme sa na zamestnanca vzťahuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ odvádza do všetkých fondov podobne ako pri zamestnancovi s riadnou mesačnou mzdou.

Nepravidelný príjem na dohodu

Nepravidelný príjem je príjem, ktorý nie je pravidelne mesačne vyplácaný. Napríklad odmena pri DVP po ukončení celej dohodnutej práce. DOPČ alebo DBPŠ môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem jedine vtedy, ak dĺžka trvania dohody je maximálne jeden kalendárny mesiac.

 

Jedine DVP môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie ako 1 mesiac, maximálne však na 12 mesiacov.

Zamestnávateľ uzavrie DPČ so zamestnancom od 01. 08. 2018 do 20. 08. 2018. Vzhľadom na to, že dohoda trvá menej ako jeden kalendárny mesiac, ide o nepravidelný príjem. Pri nepravidelnom príjme zamestnanec odvádza iba dôchodkové poistenie.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Zákonník práce definuje 3 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v § 223 až 228a Zákonníka práce.

 

Pre všetky dohody platí, že:

 • dohoda musí byť písomná a uzatvoriť sa najneskôr deň pred začiatkom práce,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára,
 • podľa spôsobu vyplácania odmeny rozlišujeme pravidelný a nepravidelný príjem. Ak dohoda trvá menej ako 1 kalendárny mesiac, vždy ide o nepravidelný príjem
 • maximálna dĺžka trvania dohôd je 12 mesiacov, – nevyhnutné je dodržiavať zákon o minimálnej mzde.

 

Dohoda o vykonaní práce (DVP)

 • uzatvára sa na práce, ktoré sú vymedzené výsledkom (oprava plota → výsledok funkčný plot),
 • rozsah práce je maximálne 350 hod/rok. Do rozsahu sa počíta aj práca vykonávaná na základe inej DVP, u toho istého zamestnávateľa,
 • môže byť uzatvorená na pravidelný, ale aj nepravidelný príjem. Ako jediná môže byť uzatvorená na nepravidelný príjem aj na dlhšie obdobie ako 1 mesiac.

 

Dohoda o pracovnej činnosti (DPČ)

 • je určená na prácu, ktorá je vymedzená druhom práce (pomocné práce v mzdovej učtárni),
 • uzatvára sa zvyčajne len na pravidelný príjem. Iba ak dohoda trvá menej ako mesiac, ide vždy o nepravidelný príjem,
 • odmena je splatná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala,
 • rozsah práce je najviac 10 hodín týždenne,
 • zamestnanec nesmie pracovať dva dni v týždni po 8 hodín, a to ani vtedy, ak predchádzajúci týždeň vôbec nepracoval.

 

Dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ)

 • je určená pre žiaka strednej školy alebo denného študenta vysokej školy, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
 • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (roznášanie novín),
 • rozsah práce je 20 hod/týždeň v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ),
 • odmena je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Všetky vyššie uvedené informácie sme pre Vás zosumarizovali v prehľadnej tabuľke

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  17.08.2018

 

KROS
Copy link